FANDOM


灵敏扳机 mod 增加主武器射速,每级增加10%,满级5级增加60%。

Stats

等级 效果 点数消耗 战斗力
0 10% 4 C5
1 20% 5 C5
2 30% 6 C6
3 40% 7 C8
4 50% 8 C9
5 60% 9 C10

备注

Gallery

See also

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。