FANDOM


Strikes
ZawStrikeMewan
Mewan
ZawStrikeOoltha
Ooltha
Grips
ZawGripKorb
Korb
ZawGripKwath
Kwath
ZawGripLaka
Laka
ZawGripPeye
Peye
PlagueAkwin
Plague Akwin
Strike Grip Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
MewanKorbJai110.027.538.544235.018%2.0x18%0.799
MewanKorbRuhang128.03244.851.2274.018%2.0x18%0.649
MewanKorbJai II106.026.537.142.4227.018%2.0x18%0.883
MewanKorbRuhang II142.035.549.756.8304.018%2.0x18%0.583
MewanKorbVargeet Jai110.027.538.544235.025%2.0x14%0.799
MewanKorbVargeet Ruhang128.03244.851.2274.025%2.0x14%0.649
MewanKorbEkwana Jai110.027.538.544235.014%2.0x25%0.799
MewanKorbEkwana Ruhang128.03244.851.2274.014%2.0x25%0.649
MewanKorbVargeet II Jai110.027.538.544235.032%2.0x10%0.799
MewanKorbVargeet II Ruhang128.03244.851.2274.032%2.0x10%0.649
MewanKorbEkwana II Jai110.027.538.544235.010%2.0x32%0.799
MewanKorbEkwana II Ruhang128.03244.851.2274.010%2.0x32%0.649
MewanKorbVargeet Jai II106.026.537.142.4227.025%2.0x14%0.883
MewanKorbVargeet Ruhang II142.035.549.756.8304.025%2.0x14%0.583
MewanKorbEkwana Jai II106.026.537.142.4227.014%2.0x25%0.883
MewanKorbEkwana Ruhang II142.035.549.756.8304.014%2.0x25%0.583
MewanKwathJai96.02433.638.4205.018%2.0x18%0.866
MewanKwathRuhang114.028.539.945.6244.018%2.0x18%0.716
MewanKwathJai II92.02332.236.8197.018%2.0x18%0.95
MewanKwathRuhang II128.03244.851.2274.018%2.0x18%0.65
MewanKwathVargeet Jai96.02433.638.4205.025%2.0x14%0.866
MewanKwathVargeet Ruhang114.028.539.945.6244.025%2.0x14%0.716
MewanKwathEkwana Jai96.02433.638.4205.014%2.0x25%0.866
MewanKwathEkwana Ruhang114.028.539.945.6244.014%2.0x25%0.716
MewanKwathVargeet II Jai96.02433.638.4205.032%2.0x10%0.866
MewanKwathVargeet II Ruhang114.028.539.945.6244.032%2.0x10%0.716
MewanKwathEkwana II Jai96.02433.638.4205.010%2.0x32%0.866
MewanKwathEkwana II Ruhang114.028.539.945.6244.010%2.0x32%0.716
MewanKwathVargeet Jai II92.02332.236.8197.025%2.0x14%0.95
MewanKwathVargeet Ruhang II128.03244.851.2274.025%2.0x14%0.65
MewanKwathEkwana Jai II92.02332.236.8197.014%2.0x25%0.95
MewanKwathEkwana Ruhang II128.03244.851.2274.014%2.0x25%0.65
MewanLakaJai82.020.528.732.8175.018%2.0x18%0.933
MewanLakaRuhang100.0253540214.018%2.0x18%0.783
MewanLakaJai II78.019.527.331.2167.018%2.0x18%1.017
MewanLakaRuhang II114.028.539.945.6244.018%2.0x18%0.717
MewanLakaVargeet Jai82.020.528.732.8175.025%2.0x14%0.933
MewanLakaVargeet Ruhang100.0253540214.025%2.0x14%0.783
MewanLakaEkwana Jai82.020.528.732.8175.014%2.0x25%0.933
MewanLakaEkwana Ruhang100.0253540214.014%2.0x25%0.783
MewanLakaVargeet II Jai82.020.528.732.8175.032%2.0x10%0.933
MewanLakaVargeet II Ruhang100.0253540214.032%2.0x10%0.783
MewanLakaEkwana II Jai82.020.528.732.8175.010%2.0x32%0.933
MewanLakaEkwana II Ruhang100.0253540214.010%2.0x32%0.783
MewanLakaVargeet Jai II78.019.527.331.2167.025%2.0x14%1.017
MewanLakaVargeet Ruhang II114.028.539.945.6244.025%2.0x14%0.717
MewanLakaEkwana Jai II78.019.527.331.2167.014%2.0x25%1.017
MewanLakaEkwana Ruhang II114.028.539.945.6244.014%2.0x25%0.717
MewanPeyeJai78.019.527.331.2167.018%2.0x18%1.016
MewanPeyeRuhang96.02433.638.4205.018%2.0x18%0.866
MewanPeyeJai II74.018.525.929.6158.018%2.0x18%1.1
MewanPeyeRuhang II110.027.538.544235.018%2.0x18%0.8
MewanPeyeVargeet Jai78.019.527.331.2167.025%2.0x14%1.016
MewanPeyeVargeet Ruhang96.02433.638.4205.025%2.0x14%0.866
MewanPeyeEkwana Jai78.019.527.331.2167.014%2.0x25%1.016
MewanPeyeEkwana Ruhang96.02433.638.4205.014%2.0x25%0.866
MewanPeyeVargeet II Jai78.019.527.331.2167.032%2.0x10%1.016
MewanPeyeVargeet II Ruhang96.02433.638.4205.032%2.0x10%0.866
MewanPeyeEkwana II Jai78.019.527.331.2167.010%2.0x32%1.016
MewanPeyeEkwana II Ruhang96.02433.638.4205.010%2.0x32%0.866
MewanPeyeVargeet Jai II74.018.525.929.6158.025%2.0x14%1.1
MewanPeyeVargeet Ruhang II110.027.538.544235.025%2.0x14%0.8
MewanPeyeEkwana Jai II74.018.525.929.6158.014%2.0x25%1.1
MewanPeyeEkwana Ruhang II110.027.538.544235.014%2.0x25%0.8
MewanPlague AkwinJai80.0202832171.018%2.0x18%0.966
MewanPlague AkwinRuhang98.024.534.339.2209.018%2.0x18%0.816
MewanPlague AkwinJai II76.01926.630.4162.018%2.0x18%1.05
MewanPlague AkwinRuhang II112.02839.244.8239.018%2.0x18%0.75
MewanPlague AkwinVargeet Jai80.0202832171.025%2.0x14%0.966
MewanPlague AkwinVargeet Ruhang98.024.534.339.2209.025%2.0x14%0.816
MewanPlague AkwinEkwana Jai80.0202832171.014%2.0x25%0.966
MewanPlague AkwinEkwana Ruhang98.024.534.339.2209.014%2.0x25%0.816
MewanPlague AkwinVargeet II Jai80.0202832171.032%2.0x10%0.966
MewanPlague AkwinVargeet II Ruhang98.024.534.339.2209.032%2.0x10%0.816
MewanPlague AkwinEkwana II Jai80.0202832171.010%2.0x32%0.966
MewanPlague AkwinEkwana II Ruhang98.024.534.339.2209.010%2.0x32%0.816
MewanPlague AkwinVargeet Jai II76.01926.630.4162.025%2.0x14%1.05
MewanPlague AkwinVargeet Ruhang II112.02839.244.8239.025%2.0x14%0.75
MewanPlague AkwinEkwana Jai II76.01926.630.4162.014%2.0x25%1.05
MewanPlague AkwinEkwana Ruhang II112.02839.244.8239.014%2.0x25%0.75
OolthaKorbJai96.09.638.448205.018%2.0x18%0.866
OolthaKorbRuhang114.011.445.657244.018%2.0x18%0.716
OolthaKorbJai II92.09.236.846197.018%2.0x18%0.95
OolthaKorbRuhang II128.012.851.264274.018%2.0x18%0.65
OolthaKorbVargeet Jai96.09.638.448205.025%2.0x14%0.866
OolthaKorbVargeet Ruhang114.011.445.657244.025%2.0x14%0.716
OolthaKorbEkwana Jai96.09.638.448205.014%2.0x25%0.866
OolthaKorbEkwana Ruhang114.011.445.657244.014%2.0x25%0.716
OolthaKorbVargeet II Jai96.09.638.448205.032%2.0x10%0.866
OolthaKorbVargeet II Ruhang114.011.445.657244.032%2.0x10%0.716
OolthaKorbEkwana II Jai96.09.638.448205.010%2.0x32%0.866
OolthaKorbEkwana II Ruhang114.011.445.657244.010%2.0x32%0.716
OolthaKorbVargeet Jai II92.09.236.846197.025%2.0x14%0.95
OolthaKorbVargeet Ruhang II128.012.851.264274.025%2.0x14%0.65
OolthaKorbEkwana Jai II92.09.236.846197.014%2.0x25%0.95
OolthaKorbEkwana Ruhang II128.012.851.264274.014%2.0x25%0.65
OolthaKwathJai82.08.232.841175.018%2.0x18%0.933
OolthaKwathRuhang100.0104050214.018%2.0x18%0.783
OolthaKwathJai II78.07.831.239167.018%2.0x18%1.017
OolthaKwathRuhang II114.011.445.657244.018%2.0x18%0.717
OolthaKwathVargeet Jai82.08.232.841175.025%2.0x14%0.933
OolthaKwathVargeet Ruhang100.0104050214.025%2.0x14%0.783
OolthaKwathEkwana Jai82.08.232.841175.014%2.0x25%0.933
OolthaKwathEkwana Ruhang100.0104050214.014%2.0x25%0.783
OolthaKwathVargeet II Jai82.08.232.841175.032%2.0x10%0.933
OolthaKwathVargeet II Ruhang100.0104050214.032%2.0x10%0.783
OolthaKwathEkwana II Jai82.08.232.841175.010%2.0x32%0.933
OolthaKwathEkwana II Ruhang100.0104050214.010%2.0x32%0.783
OolthaKwathVargeet Jai II78.07.831.239167.025%2.0x14%1.017
OolthaKwathVargeet Ruhang II114.011.445.657244.025%2.0x14%0.717
OolthaKwathEkwana Jai II78.07.831.239167.014%2.0x25%1.017
OolthaKwathEkwana Ruhang II114.011.445.657244.014%2.0x25%0.717
OolthaLakaJai68.06.827.234145.018%2.0x18%1
OolthaLakaRuhang86.08.634.443184.018%2.0x18%0.85
OolthaLakaJai II64.06.425.632137.018%2.0x18%1.084
OolthaLakaRuhang II100.0104050214.018%2.0x18%0.784
OolthaLakaVargeet Jai68.06.827.234145.025%2.0x14%1
OolthaLakaVargeet Ruhang86.08.634.443184.025%2.0x14%0.85
OolthaLakaEkwana Jai68.06.827.234145.014%2.0x25%1
OolthaLakaEkwana Ruhang86.08.634.443184.014%2.0x25%0.85
OolthaLakaVargeet II Jai68.06.827.234145.032%2.0x10%1
OolthaLakaVargeet II Ruhang86.08.634.443184.032%2.0x10%0.85
OolthaLakaEkwana II Jai68.06.827.234145.010%2.0x32%1
OolthaLakaEkwana II Ruhang86.08.634.443184.010%2.0x32%0.85
OolthaLakaVargeet Jai II64.06.425.632137.025%2.0x14%1.084
OolthaLakaVargeet Ruhang II100.0104050214.025%2.0x14%0.784
OolthaLakaEkwana Jai II64.06.425.632137.014%2.0x25%1.084
OolthaLakaEkwana Ruhang II100.0104050214.014%2.0x25%0.784
OolthaPeyeJai64.06.425.632137.018%2.0x18%1.083
OolthaPeyeRuhang82.08.232.841175.018%2.0x18%0.933
OolthaPeyeJai II60.062430128.018%2.0x18%1.167
OolthaPeyeRuhang II96.09.638.448205.018%2.0x18%0.867
OolthaPeyeVargeet Jai64.06.425.632137.025%2.0x14%1.083
OolthaPeyeVargeet Ruhang82.08.232.841175.025%2.0x14%0.933
OolthaPeyeEkwana Jai64.06.425.632137.014%2.0x25%1.083
OolthaPeyeEkwana Ruhang82.08.232.841175.014%2.0x25%0.933
OolthaPeyeVargeet II Jai64.06.425.632137.032%2.0x10%1.083
OolthaPeyeVargeet II Ruhang82.08.232.841175.032%2.0x10%0.933
OolthaPeyeEkwana II Jai64.06.425.632137.010%2.0x32%1.083
OolthaPeyeEkwana II Ruhang82.08.232.841175.010%2.0x32%0.933
OolthaPeyeVargeet Jai II60.062430128.025%2.0x14%1.167
OolthaPeyeVargeet Ruhang II96.09.638.448205.025%2.0x14%0.867
OolthaPeyeEkwana Jai II60.062430128.014%2.0x25%1.167
OolthaPeyeEkwana Ruhang II96.09.638.448205.014%2.0x25%0.867
OolthaPlague AkwinJai66.06.626.433141.018%2.0x18%1.033
OolthaPlague AkwinRuhang84.08.433.642179.018%2.0x18%0.883
OolthaPlague AkwinJai II62.06.224.831132.018%2.0x18%1.117
OolthaPlague AkwinRuhang II98.09.839.249209.018%2.0x18%0.817
OolthaPlague AkwinVargeet Jai66.06.626.433141.025%2.0x14%1.033
OolthaPlague AkwinVargeet Ruhang84.08.433.642179.025%2.0x14%0.883
OolthaPlague AkwinEkwana Jai66.06.626.433141.014%2.0x25%1.033
OolthaPlague AkwinEkwana Ruhang84.08.433.642179.014%2.0x25%0.883
OolthaPlague AkwinVargeet II Jai66.06.626.433141.032%2.0x10%1.033
OolthaPlague AkwinVargeet II Ruhang84.08.433.642179.032%2.0x10%0.883
OolthaPlague AkwinEkwana II Jai66.06.626.433141.010%2.0x32%1.033
OolthaPlague AkwinEkwana II Ruhang84.08.433.642179.010%2.0x32%0.883
OolthaPlague AkwinVargeet Jai II62.06.224.831132.025%2.0x14%1.117
OolthaPlague AkwinVargeet Ruhang II98.09.839.249209.025%2.0x14%0.817
OolthaPlague AkwinEkwana Jai II62.06.224.831132.014%2.0x25%1.117
OolthaPlague AkwinEkwana Ruhang II98.09.839.249209.014%2.0x25%0.817

Strike Grips
ZawStrikeMewan
Mewan
ZawGripKorb
Korb
ZawGripKwath
Kwath
ZawGripLaka
Laka
ZawGripPeye
Peye
PlagueAkwin
Plague Akwin

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai110.027.538.544235.018%2.0x18%0.799
Ruhang128.03244.851.2274.018%2.0x18%0.649
Jai II106.026.537.142.4227.018%2.0x18%0.883
Ruhang II142.035.549.756.8304.018%2.0x18%0.583
Vargeet Jai110.027.538.544235.025%2.0x14%0.799
Vargeet Ruhang128.03244.851.2274.025%2.0x14%0.649
Ekwana Jai110.027.538.544235.014%2.0x25%0.799
Ekwana Ruhang128.03244.851.2274.014%2.0x25%0.649
Vargeet II Jai110.027.538.544235.032%2.0x10%0.799
Vargeet II Ruhang128.03244.851.2274.032%2.0x10%0.649
Ekwana II Jai110.027.538.544235.010%2.0x32%0.799
Ekwana II Ruhang128.03244.851.2274.010%2.0x32%0.649
Vargeet Jai II106.026.537.142.4227.025%2.0x14%0.883
Vargeet Ruhang II142.035.549.756.8304.025%2.0x14%0.583
Ekwana Jai II106.026.537.142.4227.014%2.0x25%0.883
Ekwana Ruhang II142.035.549.756.8304.014%2.0x25%0.583

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai96.02433.638.4205.018%2.0x18%0.866
Ruhang114.028.539.945.6244.018%2.0x18%0.716
Jai II92.02332.236.8197.018%2.0x18%0.95
Ruhang II128.03244.851.2274.018%2.0x18%0.65
Vargeet Jai96.02433.638.4205.025%2.0x14%0.866
Vargeet Ruhang114.028.539.945.6244.025%2.0x14%0.716
Ekwana Jai96.02433.638.4205.014%2.0x25%0.866
Ekwana Ruhang114.028.539.945.6244.014%2.0x25%0.716
Vargeet II Jai96.02433.638.4205.032%2.0x10%0.866
Vargeet II Ruhang114.028.539.945.6244.032%2.0x10%0.716
Ekwana II Jai96.02433.638.4205.010%2.0x32%0.866
Ekwana II Ruhang114.028.539.945.6244.010%2.0x32%0.716
Vargeet Jai II92.02332.236.8197.025%2.0x14%0.95
Vargeet Ruhang II128.03244.851.2274.025%2.0x14%0.65
Ekwana Jai II92.02332.236.8197.014%2.0x25%0.95
Ekwana Ruhang II128.03244.851.2274.014%2.0x25%0.65

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai82.020.528.732.8175.018%2.0x18%0.933
Ruhang100.0253540214.018%2.0x18%0.783
Jai II78.019.527.331.2167.018%2.0x18%1.017
Ruhang II114.028.539.945.6244.018%2.0x18%0.717
Vargeet Jai82.020.528.732.8175.025%2.0x14%0.933
Vargeet Ruhang100.0253540214.025%2.0x14%0.783
Ekwana Jai82.020.528.732.8175.014%2.0x25%0.933
Ekwana Ruhang100.0253540214.014%2.0x25%0.783
Vargeet II Jai82.020.528.732.8175.032%2.0x10%0.933
Vargeet II Ruhang100.0253540214.032%2.0x10%0.783
Ekwana II Jai82.020.528.732.8175.010%2.0x32%0.933
Ekwana II Ruhang100.0253540214.010%2.0x32%0.783
Vargeet Jai II78.019.527.331.2167.025%2.0x14%1.017
Vargeet Ruhang II114.028.539.945.6244.025%2.0x14%0.717
Ekwana Jai II78.019.527.331.2167.014%2.0x25%1.017
Ekwana Ruhang II114.028.539.945.6244.014%2.0x25%0.717

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai78.019.527.331.2167.018%2.0x18%1.016
Ruhang96.02433.638.4205.018%2.0x18%0.866
Jai II74.018.525.929.6158.018%2.0x18%1.1
Ruhang II110.027.538.544235.018%2.0x18%0.8
Vargeet Jai78.019.527.331.2167.025%2.0x14%1.016
Vargeet Ruhang96.02433.638.4205.025%2.0x14%0.866
Ekwana Jai78.019.527.331.2167.014%2.0x25%1.016
Ekwana Ruhang96.02433.638.4205.014%2.0x25%0.866
Vargeet II Jai78.019.527.331.2167.032%2.0x10%1.016
Vargeet II Ruhang96.02433.638.4205.032%2.0x10%0.866
Ekwana II Jai78.019.527.331.2167.010%2.0x32%1.016
Ekwana II Ruhang96.02433.638.4205.010%2.0x32%0.866
Vargeet Jai II74.018.525.929.6158.025%2.0x14%1.1
Vargeet Ruhang II110.027.538.544235.025%2.0x14%0.8
Ekwana Jai II74.018.525.929.6158.014%2.0x25%1.1
Ekwana Ruhang II110.027.538.544235.014%2.0x25%0.8

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai80.0202832171.018%2.0x18%0.966
Ruhang98.024.534.339.2209.018%2.0x18%0.816
Jai II76.01926.630.4162.018%2.0x18%1.05
Ruhang II112.02839.244.8239.018%2.0x18%0.75
Vargeet Jai80.0202832171.025%2.0x14%0.966
Vargeet Ruhang98.024.534.339.2209.025%2.0x14%0.816
Ekwana Jai80.0202832171.014%2.0x25%0.966
Ekwana Ruhang98.024.534.339.2209.014%2.0x25%0.816
Vargeet II Jai80.0202832171.032%2.0x10%0.966
Vargeet II Ruhang98.024.534.339.2209.032%2.0x10%0.816
Ekwana II Jai80.0202832171.010%2.0x32%0.966
Ekwana II Ruhang98.024.534.339.2209.010%2.0x32%0.816
Vargeet Jai II76.01926.630.4162.025%2.0x14%1.05
Vargeet Ruhang II112.02839.244.8239.025%2.0x14%0.75
Ekwana Jai II76.01926.630.4162.014%2.0x25%1.05
Ekwana Ruhang II112.02839.244.8239.014%2.0x25%0.75

Strike Grips
ZawStrikeOoltha
Ooltha
ZawGripKorb
Korb
ZawGripKwath
Kwath
ZawGripLaka
Laka
ZawGripPeye
Peye
PlagueAkwin
Plague Akwin

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai96.09.638.448205.018%2.0x18%0.866
Ruhang114.011.445.657244.018%2.0x18%0.716
Jai II92.09.236.846197.018%2.0x18%0.95
Ruhang II128.012.851.264274.018%2.0x18%0.65
Vargeet Jai96.09.638.448205.025%2.0x14%0.866
Vargeet Ruhang114.011.445.657244.025%2.0x14%0.716
Ekwana Jai96.09.638.448205.014%2.0x25%0.866
Ekwana Ruhang114.011.445.657244.014%2.0x25%0.716
Vargeet II Jai96.09.638.448205.032%2.0x10%0.866
Vargeet II Ruhang114.011.445.657244.032%2.0x10%0.716
Ekwana II Jai96.09.638.448205.010%2.0x32%0.866
Ekwana II Ruhang114.011.445.657244.010%2.0x32%0.716
Vargeet Jai II92.09.236.846197.025%2.0x14%0.95
Vargeet Ruhang II128.012.851.264274.025%2.0x14%0.65
Ekwana Jai II92.09.236.846197.014%2.0x25%0.95
Ekwana Ruhang II128.012.851.264274.014%2.0x25%0.65

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai82.08.232.841175.018%2.0x18%0.933
Ruhang100.0104050214.018%2.0x18%0.783
Jai II78.07.831.239167.018%2.0x18%1.017
Ruhang II114.011.445.657244.018%2.0x18%0.717
Vargeet Jai82.08.232.841175.025%2.0x14%0.933
Vargeet Ruhang100.0104050214.025%2.0x14%0.783
Ekwana Jai82.08.232.841175.014%2.0x25%0.933
Ekwana Ruhang100.0104050214.014%2.0x25%0.783
Vargeet II Jai82.08.232.841175.032%2.0x10%0.933
Vargeet II Ruhang100.0104050214.032%2.0x10%0.783
Ekwana II Jai82.08.232.841175.010%2.0x32%0.933
Ekwana II Ruhang100.0104050214.010%2.0x32%0.783
Vargeet Jai II78.07.831.239167.025%2.0x14%1.017
Vargeet Ruhang II114.011.445.657244.025%2.0x14%0.717
Ekwana Jai II78.07.831.239167.014%2.0x25%1.017
Ekwana Ruhang II114.011.445.657244.014%2.0x25%0.717

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai68.06.827.234145.018%2.0x18%1
Ruhang86.08.634.443184.018%2.0x18%0.85
Jai II64.06.425.632137.018%2.0x18%1.084
Ruhang II100.0104050214.018%2.0x18%0.784
Vargeet Jai68.06.827.234145.025%2.0x14%1
Vargeet Ruhang86.08.634.443184.025%2.0x14%0.85
Ekwana Jai68.06.827.234145.014%2.0x25%1
Ekwana Ruhang86.08.634.443184.014%2.0x25%0.85
Vargeet II Jai68.06.827.234145.032%2.0x10%1
Vargeet II Ruhang86.08.634.443184.032%2.0x10%0.85
Ekwana II Jai68.06.827.234145.010%2.0x32%1
Ekwana II Ruhang86.08.634.443184.010%2.0x32%0.85
Vargeet Jai II64.06.425.632137.025%2.0x14%1.084
Vargeet Ruhang II100.0104050214.025%2.0x14%0.784
Ekwana Jai II64.06.425.632137.014%2.0x25%1.084
Ekwana Ruhang II100.0104050214.014%2.0x25%0.784

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai64.06.425.632137.018%2.0x18%1.083
Ruhang82.08.232.841175.018%2.0x18%0.933
Jai II60.062430128.018%2.0x18%1.167
Ruhang II96.09.638.448205.018%2.0x18%0.867
Vargeet Jai64.06.425.632137.025%2.0x14%1.083
Vargeet Ruhang82.08.232.841175.025%2.0x14%0.933
Ekwana Jai64.06.425.632137.014%2.0x25%1.083
Ekwana Ruhang82.08.232.841175.014%2.0x25%0.933
Vargeet II Jai64.06.425.632137.032%2.0x10%1.083
Vargeet II Ruhang82.08.232.841175.032%2.0x10%0.933
Ekwana II Jai64.06.425.632137.010%2.0x32%1.083
Ekwana II Ruhang82.08.232.841175.010%2.0x32%0.933
Vargeet Jai II60.062430128.025%2.0x14%1.167
Vargeet Ruhang II96.09.638.448205.025%2.0x14%0.867
Ekwana Jai II60.062430128.014%2.0x25%1.167
Ekwana Ruhang II96.09.638.448205.014%2.0x25%0.867

Link Damage Impact Puncture Slash Slide Crit. Chance Crit. Mult. Status Speed
Jai66.06.626.433141.018%2.0x18%1.033
Ruhang84.08.433.642179.018%2.0x18%0.883
Jai II62.06.224.831132.018%2.0x18%1.117
Ruhang II98.09.839.249209.018%2.0x18%0.817
Vargeet Jai66.06.626.433141.025%2.0x14%1.033
Vargeet Ruhang84.08.433.642179.025%2.0x14%0.883
Ekwana Jai66.06.626.433141.014%2.0x25%1.033
Ekwana Ruhang84.08.433.642179.014%2.0x25%0.883
Vargeet II Jai66.06.626.433141.032%2.0x10%1.033
Vargeet II Ruhang84.08.433.642179.032%2.0x10%0.883
Ekwana II Jai66.06.626.433141.010%2.0x32%1.033
Ekwana II Ruhang84.08.433.642179.010%2.0x32%0.883
Vargeet Jai II62.06.224.831132.025%2.0x14%1.117
Vargeet Ruhang II98.09.839.249209.025%2.0x14%0.817
Ekwana Jai II62.06.224.831132.014%2.0x25%1.117
Ekwana Ruhang II98.09.839.249209.014%2.0x25%0.817