FANDOM


Ward RecoveryWarframe Augment Mod dành Nezha Warding Halo trong PvP hồi phục một ít năng lượng mà đã được dùng để cast, dựa vào lượng bảo vệ còn lại.

Chỉ số

Rank Maximum energy return Cost Conclave
0 35% 6 C5
1 40% 7 C5
2 45% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.