FANDOM


Vexing Retaliation là Mod PvE Warframe Augment Mod cho Chroma làm cho Vex Armor kích nổ một đợt sát thương diện rộng khi nhận được 150 sát thương và gây procs lên kẻ địch.

Thông số

Rank Phạm vi Cost Conclave
0 4.0m 6 C5
1 5.0m 7 C5
2 7.0m 8 C8
3 9.0m 9 C10

Cách lấy

Lưu ý

  • Vexing Retaliation sẽ gây lên proc Puncture b Puncture nếu như nhận sát thương vào shield , và proc Blast b Blast nếu nhận sát thương vào máu.
  • Phạm vi proc sát sát thương ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Hiệu quả sát thương có thể được kích hoạt không giới hạn miễn là Vex Armor vẫn hoạt động.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.