FANDOM


Vanquished Prey là mod PvP độc quyền rifle mod mà cho cơ hội để hồi shields khi giết kẻ địch.

Chỉ số

Rank Chance Cost Conclave
0 5% 10 C1
1 10% 11 C1
2 15% 12 C1
3 20% 13 C1

Acquisition

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Hurricane trong Conclave, với giá 30,000 Standing để mua.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.