FANDOM


Vampire Leech là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Energy Vampire của Trinity; chuyển đổi năng lượng dư thừa vào Shields, và thậm chí sẽ tăng vào Overshields.

Thông số

Cấp độ Hồi shield Hao phí Conclave
0 85% 6 C5
1 100% 7 C5
2 120% 8 C8
3 150% 9 C10


Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.