FANDOM


Vacuum cho phép Carrier phát hiện và thu thập vật phẩm cho chủ nhận của nó, bao gồm cả mods.

Stats

Rank Khoảng cách (bề mặt) Khoảng cách (3 chiều) Tốn Conclave
0 +5m +7m 2 C5
1 +6m +8m 3 C5
2 +7m +9m 4 C9
3 +8m +10m 5 C13
4 +9m +11m 6 C16
5 +10m +12m 7 C20

SXem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.