FANDOM


Twitchrifle mod có thể sử dụng trong cả PvE và PvP mà tăng tốc độ đổi súng của rifle.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +50% 4 C5
1 +100% 5 C5
2 +150% 6 C8
3 +200% 7 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể có được bằng cách đạt cấp độ Mistral trong Conclave Syndicate, với giá ReputationLargeBlack‍10,000 .

Ghi chú

  • Cộng dồn với Aura Speed Holster để đạt tổng tốc độ đổi súng là +280%.
    • Bốn Tenno sử dụng Aura có thể đạt đến tổng tốc độ là +520%.
    • Ở trong Trial, tám Tenno có thể đạt đến tổng tốc độ +840%.
      • Thêm Coaction Drift, tốc độ đổi súng có thể đạt đến +948% .

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.