FANDOM


Transient Fortitude là một Corrupted mod tăng Power Strength nhưng giảm Power Duration của các kỹ năng Warframe.

Thông số

Rank Power Strength Power Duration Điểm Mod Conclave
0 +5% -2.5% 6 C8
1 +10% -5% 7 C8
2 +15% -7.5% 8 C9
3 +20% -10% 9 C10
4 +25% -12.5% 10 C12
5 +30% -15% 11 C13
6 +35% -17.5% 12 C14
7 +40% -20% 13 C16
8 +45% -22.5% 14 C17
9 +50% -25% 15 C19
10 +55% -27.5% 16 C20

Lưu ý

  • 1 mod Continuity, Constitution, hoặc Primed Continuity ở rank cao nhất sẽ kháng lại được số âm Power Duration của mod này ở rank cao nhất.
    • Transient Fortitude âm Duration là 27.5% sẽ được làm tròn lên thành 28%. Vì thế, dùng mod này cùng với Continuity sẽ tăng Power Duration lên 2%, Constitution sẽ kháng lại số Duration bị mất, và Primed Continuity sẽ tăng 27% power duration.
  • Mod này có thể cộng dồn với Blind Rage, Intensify, và Power Drift để tăng Power Strength lên 199%.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.