FANDOMEdit Tab

Hãy cùng bay với nàng tiên tinh nghịch này.

Đây là Titania, nàng tiên vô hình.

Titania là một thành phần gây chết người và vô cùng tinh quái đối với bất kì tổ đội nào, đừng lấy đi lời hứa của tôi dành cho nàng, Tenno.

Ngày ra mắt: 19 tháng 8 năm 2016.

Người phụ nữ nhỏ bé đầy sức quyến rũ Titania và đoàn tùy tùng cánh bướm của nàng phát tán bụi để làm mất phương hướng của kẻ địch, bỏ bùa và lôi kể địch vào số mệnh của chúng. Nàng được ra mắt vào ngày 19 tháng 8 với The Silver Grove.

Bản thiết kế chính và bộ phận của Titania có thể đạt được thông qua nhiệm vụ The Silver Grove . Lấy nhiệm vụ từ thủ lĩnh của New Loka tại bất kì relay nào.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25,000
Helmet
1
Chassis
1
Systems
1
OrokinCell64
3
Time: 72 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: Platinum64 275 Blueprint Price: Credits64 35,000
Helmet
Credits64
15,000
AlloyPlate64
1,500
Neurode64
2
PolymerBundle64
2,500
Circuits64
700
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Chassis
Credits64
15,000
DENitainExtract
3
Ferrite64
3,000
Rubedo64
900
Tellurium64
1
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15,000
ControlModule64
1
Plastids64
800
Cryotic
2,200
Tellurium64
1
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25


Khác

 • Titania được miêu tả như là Nữ hoàng của các nàng tiên trong vở kịch A Midsummer Night's Dream của William Shakespeare , trong đó nàng là vợ của Oberon, Vua của các nàng tiên. Thật chẳng đáng trong khi Oberon tồn tại rất lâu trước vở kịch của Shakespeare, còn chỉ được đặc biệt tạo ra cho vở kịch này Titania .
  • Giống như Oberon (Warframe), Titania cũng chia sẻ tên của mình trên node nhiệm vụ của Uranus, tương ứng với one of Uranus' moons ngoài đời thực.
 • Khi ở trong chế độ Razorwing , tên vụ khí cận chiến của Titania là Diwata, là một từ Philipine mà trong lịch sử để cập đến là một linh hồn cư trú trong rừng, nhưng trong tài liệu đương đại thì hay dùng để nhắc đến tiên hay yêu tinh .
 • Trong suốt The Silver Grove và các tài liệu quảng cáo, tên của Titania được phát âm là "Tie-TAY-nia" (vần với "Titanium") trái ngược với cách phát âm thông thường của nó "Te-TAN-ya".

Edit Tab

Dust Bloom

Titania gains +25% Bullet Jump distance. Furthermore, bullet jumping creates a cloud that lasts 5 seconds and grants +25% Bullet Jump distance to allies in an area.

Abilities

Spellbind SpellbindIcon
ENERGY
25
KEY
1
Spellbind
Enemies fumble their weapons as they tumble into the air. Nearby allies become immune to Status Effects.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:10 / 12 / 14 / 16 s
Khoảng cách:1 / 3 / 3 / 5 m (ability radius)
20 / 30 / 40 / 50 m (cast range)

 • Titania scatters enchanted dust in a 1 / 3 / 3 / 5 meter radius around the location she aims at, with a cast range of 20 / 30 / 40 / 50 meters. Enemies within this area will drop their weapons, become unable to perform any action while in a ragdoll state, and weightlessly float in mid-air for 10 / 12 / 14 / 16 seconds. Titania and her allies caught within the dust cloud gain immunity to Status Effects for the duration of the ability.
  • Ability radius and cast range are affected by Power Range.
  • Duration is affected by Power Duration.
  • Enemies affected by Spellbind will float away in the direction of their movement depending on their velocity and momentum at time of cast. Hitscan, projectile, and melee attacks can cause spellbound enemies to ricochet in random directions.
  • After Spellbind expires, enemies previously armed with weapons cannot attack until they retrieve their weapons from their initial position. Those that do not use weapons (such as the Infested) will recover quickly.
 • Cast delay of 1.75 seconds is affected by Natural Talent. Casting interrupts movement and other actions, however casting while in Razorwing mode only interrupts other actions and not movement.
 • Recasting on Titania or an ally will refresh the status immunity.
 • Spellbound allies and enemies emit unique particle effects:
  • Enemies visually emit energy butterflies fluttering about and an upward stream of energy stripes, both affected by Titania's energy color.
  • Allies visually emit energy butterflies fluttering about, affected by their own energy color.

Maximization is a form of specialization: mods may be blended to result in values that vary between the top-end limits listed here. Click any maximized link to learn how to build it.

 • Maximized Power Duration increases duration to 45.12 seconds.
  • Reduces ability radius to 1.7 meters and cast range to 17 meters
 • Maximized Power Efficiency reduces cost to 6.25 energy.
  • Reduces duration to 6.4 seconds.
 • Maximized Power Range increases ability radius to 12.5 meters and cast range to 125 meters.
  • Has no negative effect on this ability.
 • Maximized Power Strength has no positive effect on this ability.
  • Increases cost to 38.75 energy.
  • Reduces duration to 11.6 seconds.


Tribute TributeIcon
ENERGY
50
KEY
2
Tribute
Extract an offering from an enemy in the form of a random Ability Buff. Survivor's attacks are weakened.
Sức mạnh:200 / 300 / 400 / 500
Thời gian:6 / 8 / 10 / 12 s (debuff)
120 s (Dust/Thorns/Entangle)
90 s (Full Moon)
Khoảng cách:10 / 15 / 20 / 25 m (cast range)
30 m (Dust radius)
40 m (Thorns radius)
10 m (Entangle radius)

 • Targeting an enemy up to 10 / 15 / 20 / 25 meters away, Titania forcefully ragdolls it away in the direction of the blast. The enemy's attack damage falls for 6 / 8 / 10 / 12 seconds and it is dealt 200 / 300 / 400 / 500 damage. The enemy is separated from their soul, which remains in place for 15 seconds.
 • The soul of an enemy is left in place at the location where they got hit by Tribute, and appears as a shadow replica of the target. If Titania picks it up, she is granted one of four different auras dependent on the enemy affected. The strength of each aura can stack from picking up multiple souls of the same type, which also refreshes its duration. All 4 auras can be active at once. The following different auras are available:

 • The Dust aura reduces the accuracy of enemies within 30 meters around Titania by 10% for 120 seconds. Each additional stack will increase the effect by 10%, up to a maximum of 50% reduced enemy accuracy.
  • Enemy accuracy reduction, aura radius and duration are not affected by Power Strength, Power Range and Power Duration, respectively.
  • Enemies affected visually emit energy butterflies, affected by Titania's energy color.
 • Given by ranged enemies, such as Lancers or Crewmen.

 • The Thorns aura will reflect 5% of the damage taken back to the attacker, up to 40 meters away, for 120 seconds. Each additional stack will increase the effect by 5%, up to a maximum of 25% damage reflection. Any allies within 35 meters around Titania will also benefit from Thorns' damage reflection.
  • Damage reflection, aura and ally buff radii, and duration are not affected by Power Strength, Power Range and Power Duration, respectively.
  • Allies and enemies affected visually emit energy butterflies, affected by Titania's energy color.
 • Given by melee enemies, such as Prod Crewmen and Chargers.

 • The Entangle aura slows down enemy movement within 10 meters around Titania by 5% for 120 seconds. Each additional stack will increase the effect by 5%, up to a maximum of 25% slower enemy movement.
  • Enemy movement debuff, aura radius and duration are not affected by Power Strength, Power Range and Power Duration, respectively.
  • Enemies affected visually emit energy butterflies, affected by Titania's energy color.
 • Given by heavy enemy units, such as Bombards and Ancient Disruptors.

 • The Full Moon aura increases the damage companions deal by 15% for 90 seconds. Each additional stack will increase the effect by 15%, up to a maximum of 75% increased companion damage. Any teammates within 30 meters around Titania will also benefit from Full Moon's effects, increasing their respective companions' damage.
 • Given by summoned enemies (such as Hyekka) and flying enemies (such as Leech Ospreys).

 • Souls created by Tribute display a symbol above them that denotes the aura they bestow.
  • The color of the souls and their symbols are affected by Titania's energy color.
 • Cast delay of 1.75 seconds is affected by Natural Talent. Casting interrupts movement and other actions, however, casting while in Razorwing mode only interrupts other actions and not movement.
 • Enemies previously affected by Tribute cannot be affected again, as they no longer have a soul to offer.
 • As of The Silver Grove 5 (undocumented), entering Razorwing mode removes all applied Tribute buffs and prevents Titania from gaining any additional bonuses from this ability.

 • Since souls sometimes tend to drift upwards, it is more convenient to use the ability while close to the target.

Maximization is a form of specialization: mods may be blended to result in values that vary between the top-end limits listed here. Click any maximized link to learn how to build it.


Lantern LanternIcon
ENERGY
75
KEY
3
Lantern
Create a swarm of razorflies that transform an enemy into an irresistible floating beacon, attracting witless comrades and finally exploding.
Sức mạnh:200 / 250 / 300 / 350 (damage/sec)
1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 (explosion damage)
Thời gian:10 / 15 / 20 / 25 s
Khoảng cách:15 / 20 / 25 / 25 m (cast range)
8 / 12 / 15 / 20 m (attract radius)
5 / 6 / 7 / 8 m (explosion radius)
2.5 m (damage radius)

 • Titania sends a targeted enemy hurtling into the air using her razorflies, making it invulnerable and rendering it unable to move or attack. The suspended enemy will attract any other nearby enemies within 8 / 12 / 15 / 20 meters, removing their hostility towards the player and making them follow the suspended target blindly as long as they remain within range. Enemies that move within 2.5 meters of the suspended target will receive 200 / 250 / 300 / 350 damage per second. After 10 / 15 / 20 / 25 seconds or pressing the ability key again (default 3), the suspended target will explode, dealing 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 damage to it and all enemies within 5 / 6 / 7 / 8 meters.
  • Damage per second and explosion damage are affected by Power Strength.
  • Cast range, attraction radius, damage radius and explosion radius are all affected by Power Range.
  • Duration is affected by Power Duration.
 • The suspended target will slowly move in the direction from which attacks push it starting from when the ability is cast. The suspended target's trajectory will be affected by any contact with terrain, weapon attack or offensive ability.

 • While crowd control aspect is somewhat tricky, Lantern can be used as quite effective offensive ability by double tapping.

Maximization is a form of specialization: mods may be blended to result in values that vary between the top-end limits listed here. Click any maximized link to learn how to build it.


Razorwing RazorwingIcon
ENERGY
25
KEY
4
Razorwing
Shrink down and take flight, while razorflies attack nearby enemies.
Energy Drain: 5 s-1
Sức mạnh:50 / 80 / 120 / 160 (gun damage)
50 / 80 / 120 / 160 (melee damage)
10 / 24 / 48 / 80 (drone damage)
6 (razorfly drones)
50% (evasion)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:N/A

 • Titania shrinks down to a fraction of her original size, becoming a flying pixie. In this form, Titania permanently remains in mid-air, using the original Archwing control mechanics to move around the battlefield. She exchanges her normal weapons for two proprietary Razorwing weapons: the Dex Pixia dual machine pistols and the Diwata heavy sword, both of which deal 50 / 80 / 120 / 160 base damage per hit and whose stats are affected by mods equipped on her primary and melee weapons respectively. Titania also gains a passive 50% evasion against enemy attack.
 • While in Razorwing mode, Titania will also command 6 Razorfly drones to attack nearby enemies. These drones deal 10 / 24 / 48 / 80 damage with their attacks; they will swarm an enemy and attack it incessantly until it is killed. The Razorflies also have increased threat rating over Titania, allowing them to draw enemy fire and attention away from the player. Razorflies can be killed by enemy fire, and can only be replenished upon Razorwing being recast.
  • Razorfly damage is affected by Power Strength, while the number of drones is not.
 • As a channeled ability, Razorwing consumes 5 energy for every second it is active. Razorwing will remain active until Titania's energy is depleted, the ability is dispelled, or the ability is deactivated by pressing the ability key again (default 4).
 • Titania is unable to interact with objects while in Razorwing mode, such as consoles and data masses. She is also unable to use Focus while the ability is active, though she will still benefit from any passive abilities already activated.
  • Companions visually disappear when entering Razorwing mode, but apparently remain in place where they disappeared. (NEEDS TESTING WITH KAVATS AND KUBROWS)
   • Carrier's Vacuum ability will keep on picking up loot around the casting point.
   • If Shade's Ghost ability triggered before activating Razorwing, Titania will stay invisible for as long as at least one enemy remains in range around the casting point.
   • Helios will still scan any enemy that enters Investigator's radius around the casting point.

Maximization is a form of specialization: mods may be blended to result in values that vary between the top-end limits listed here. Click any maximized link to learn how to build it.

 • Maximized Power Duration reduces energy drain to ~1.773 energy per second.
  • Has no negative effect on this ability.
 • Maximized Power Efficiency reduces activation cost to 6.25 energy and energy drain to 1.25 energy per second.
  • Has no negative effect on this ability.
 • Maximized Power Range has no positive effect on this ability.
  • Reduces gun and melee damages to 64 and drone damage to 32.
 • Maximized Power Strength will increase gun and melee damage to 478.4 and drone damage to 239.2.
  • Increases activation cost to 38.75 energy and energy drain to 8.75 energy per second.

 • Titania appears to be getting energy restoration in Limbo's Rift while this ability is active. Given the fact that similar abilities do not get this restoring effect, this might be unintended.
  • This can be exploited by using a Limbo built towards Power Duration and a Titania built towads Power Efficiency, allowing the latter to remain in Razorwing mode indefinitely.
 • It is not possible to sprint and aim down sights unlike normal Archwing.
  • This may be caused by Razorwing using the old Archwing movement system.


 • Strength Mods

  IntensifyModU145

  Duration Mods

  ContinuityModU145

  Range Mods

  StretchModU145

  SpellbindIcon SpellbindIcon
  TributeIcon TributeIcon TributeIcon
  LanternIcon LanternIcon LanternIcon
  RazorwingIcon

  Edit Tab

  Images

  Videos


  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.