FANDOM


Tidal Impunity là một Warframe Augment Mod của Hydroid dành cho Tidal Surge cho phép Hydroid và các đồng minh khi tiếp xúc tạm thời với kĩ năng nhận khả năng miễn nhiễm Status Effects, cũng như xóa bỏ cái đang bị nhiễm.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 3s 6 C5
1 4s 7 C5
2 5s 8 C8
3 6s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Genius của Cephalon Suda hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghiu chú

  • Thời gian bị ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Người chơi bị ảnh hưởng bởi kĩ năng sẽ được bao bọc bởi nước nhuộm màu giống như màu năng lượng được lựa chọn từ đầu trong suốt khoảng thời gian.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.