FANDOM


Mod Nightmare là mod có stat kép được đưa vào game trong đợt Update 9.0 cùng với Nightmare Mode . Hiện giờ các mod này chỉ có thể có được bằng cách chơi Nightmare Mode . Các mod này thì yếu hơn nếu đối chiếu với các mod riêng nhưng chúng lại có thể cộng dồn . Ví dụ như Accelerated Blast có thể cộng dồn với Shotgun SpazzFlechette mang lại 150% Fire rate và 90% Puncture Damage .

Update 9.5 giới thiệu thêm 3 mod mới (Shred, Vigor, and Lethal Torrent) là phần thưởng của even cuối tuần Arid Fear. Sau đó chúng được đưa vào làm phần thưởng của nhiệm vụ Nightmare mode thường.

Trong suốt Nightmare Weekend event ( từ 23-26 tháng 8 năm 2013), 10 mod đầu tiên của Nightmare mode cũng được làm phần thưởng cho Alert đặc biệt được mô tả là "Nightmare Mod Located".

Name Type Effects Ranks
0 1 2 3
ConstitutionModU145
Warframe

Naramon Pol

Knockdown Recovery
Power Duration
Stat % 10 / 7 20 / 14 30 / 21 40 / 28
Cost 10 11 12 13
FortitudeModU145
Warframe

Naramon Pol

Chance to Resist Knockdown
Shield Recharge
Stat % 5 / 20 10 / 40 15 / 60 20 / 80
Cost 6 7 8 9
HammerShotModU145
Rifle

Vazarin Pol

Crit Damage
Status Effect Chance
Stat % 15 / 10 30 / 20 45 / 30 60 / 40
Cost 6 7 8 9
WildfireModU145
Rifle

Madurai Pol

Magazine Capacity
Fire Damage
Stat % 5 / 15 10 / 30 15 / 45 20 / 60
Cost 6 7 8 9
AcceleratedBlastModU145
Shotgun

Madurai Pol

Fire Rate
Puncture Damage
Stat % 15 / 15 30 / 30 45 / 45 60 / 60
Cost 6 7 8 9
BlazeModU145
Shotgun

Madurai Pol

Damage
Fire Damage
Stat % 15 / 15 30 / 30 45 / 45 60 / 60
Cost 6 7 8 9
IceStormModU145
Pistol

Madurai Pol

Magazine Capacity
Cold Damage
Stat % 10 / 10 20 / 20 30 / 30 40 / 40
Cost 6 7 8 9
StunningSpeedModU145
Pistol

Naramon Pol

Reload Speed
Status Effect Chance
Stat % 10 / 2.5 20 / 5 30 / 7.5 40 / 10
Cost 6 7 8 9
FocusEnergyModU145
Melee

Madurai Pol

Electric Damage
Channeling Efficiency
Stat % 15 / 10 30 / 20 45 / 30 60 / 40
Cost 6 7 8 9
RendingStrikeModU145
Melee

Naramon Pol

Puncture Damage
Slash Damage
Stat % 20 / 15 40 / 30 60 / 45 80 / 60
Cost 6 7 8 9

Vigor, Shred , Lethal Torrent khác so với 10 mod Nightmare gốc , mod có 5 rank thay vì 3 rank . Điều này cũng áp dụng cho các mod mới nhất như ; Armored Agility, Animal InstinctSeeking Fury.

Name Type Effects Ranks
0 1 2 3 4 5
2015-07-01 00003e
Warframe

Vazarin Pol

Sprint Speed
Armor
Stat % 2.5 / 7.5 5 / 15 7.5 / 22.5 10 / 30 12.5 / 37.5 15 / 45
Cost 6 7 8 9 10 11
VigorModU145
Warframe

Vazarin Pol

Shield Capacity
Health
Stat % 20 / 20 40 / 40 60 / 60 80 / 80 100 / 100 120 / 120
Cost 6 7 8 9 10 11
ShredModU145
Rifle

Madurai Pol

Fire Rate
Punch Through
Stat %/M 5 / 0.2 10 / 0.4 15 / 0.6 20 / 0.8 25 / 1.0 30 / 1.2
Cost 6 7 8 9 10 11
SeekingFury
Shotgun

Madurai Pol

Reload Speed
Punch Through
Stat %/M 2.5 / 0.2 5 / 0.4 7.5 / 0.6 10 / 0.8 12.5 / 1.0 15 / 1.2
Cost 6 7 8 9 10 11
LethalTorrentModU145
Pistol

Madurai Pol

Fire Rate
Multishot
Stat % 10 / 10 20 / 20 30 / 30 40 / 40 50 / 50 60 / 60
Cost 6 7 8 9 10 11
AnimalInstinct
Sentinel

Naramon Pol

Loot Radar
Enemy Sense
Stat M 5 / 3 10 / 6 15 / 9 20 / 12 25 / 15 30 / 18
Cost 6 7 8 9 10 11

Ngoài lề

  • Trong một khoảng thời gian ngắn, giữa Update 12Update 12.1, có thể đạt được mod Nightmare từ nhiệm vụ Interception. Đây là điều ngoài ý muốn và đã được thay đổi từ đó.

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.