FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:21, ngày 3 tháng 4 năm 2016Skyphire (tường | đóng góp)‎ . . (8.172 byte) (+8.172)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{| class="listtable sortable" |- ! width="20%"|Name ! Description ! width="15%"|Polarity ! width="15%"|Rarity |- | {{ImgTooltip|Auger Strike}} | {{text|gr…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.