FANDOM

Nondice

  • Tôi sống tại Chân cầu Nhật Tân
  • Tôi sinh ngày tháng 1 28
  • Nghề nghiệp của tôi là Mại râm
  • Tôi là thằng éo biết edit userpage