FANDOM


TennogenWeaponSkinBundle

Một bộ sưu tập các skin được thiết kể bởi Tenno từ cộng đồng của Warframe.

—Miêu tả trong game

Gói Tennogen Weapon Skin Bundle bao gồm các vật phẩm sau đây với giá mua lẻ được liệt kê kèm theo:

Cả gói này có giá 320‍ Platinum64

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.