FANDOM


Tennogenlogo

TennoGen là một bộ sưu tập các vật phẩm và skin được vẽ và thiết kế bởi cộng đồng và Digital Extremes sẽ lựa chọn những thứ tốt nhất và bán nó trong Market đương nhiên là những người tạo ra skin đó cũng được phần thưởng. Và tất cả các skin bán được sẽ chia cho cả Digital Extremes lẫn ngời thiết kế nó.

Steam Workshop

Bài viết chính: Warframe TennoGen

Warframe Steam Workshop là một thư viện của Steam được sử dụng để thiết kế và chế tạo, sau đó người chơi sẽ bình chọn cho thứ mà họ thích và muốn nó xuất hiện trong trò chơi. Người thiết kế phải nộp bản thiết kế thông qua công cụ Warframe TennoGen của Steam.

Skins

TennoGen skins có thể mua được tại Market và tiền mua được trừ vào tài khoản Steam của người mua.

Bundles

Bundles là gói các vật phẩm có thể mua từ Market bằng Platinum64 Platinum.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.