FANDOM


Tectonic Fracture là một Warframe Augment Mod dành cho Atlas, có tác dụng làm skill Tectonics tạo được thêm nhiều tường đá, nhưng sẽ không còn khả năng chuyển tường đá thành tảng đá có khả năng gây sát thương vào kẻ địch nữa.

Thông số

Rank  Số gạch được tạo Máu  Capacity tốn  Conclave
0 2 70% 6 C5
1 2 80% 7 C5
2 3 90% 8 C8
3 3 100% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng thêm ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Video minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.