FANDOM


Tainted Mag là một Corrupted mod tăng số đạn trong băng của các loại súng trường(Rifle) trong khi đó giảm tốc độ thay đạn.

Thông số

Rank Số đạn trong băng Thời gian thay đạn Điểm Mod Conclave
0 +6% -3% 4 C1
1 +12% -6% 5 C1
2 +18% -9% 6 C1
3 +24% -12% 7 C1
4 +30% -15% 8 C1
5 +36% -18% 9 C1
6 +42% -21% 10 C1
7 +48% -24% 11 C1
8 +54% -27% 12 C1
9 +60% -30% 13 C1
10 +66% -33% 14 C20

Mức đạn được tăng

Với nhiều loại súng, chỉ cần tăng 5% số lương đạn trong băng là ta sẽ được 1 số không nguyên. Khi điều này xảy ra, số đạn thêm được sẽ làm tròn lên đến gần 0.5 nhất. Bảng sau cho thấy sự gia tăng cụ thể của từng vũ khí nhất định.

Rank 0 (+6%) 1 (+12%) 2 (+18%) 3 (+24%) 4 (+30%) 5 (+36%) 6 (+42%) 7 (+48%) 8 (+54%) 9 (+60%) 10 (+66%)
Rifle
Amprex +6 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Boltor +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Boltor Prime +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Braton +3 +5 +8 +11 +14 +16 +19 +22 +24 +27 +30
Braton Prime +5 +9 +14 +18 +23 +27 +32 +36 +41 +45 +50
Braton Vandal +3 +5 +8 +11 +14 +16 +19 +22 +24 +27 +30
Burston +3 +5 +8 +11 +14 +16 +19 +22 +24 +27 +30
Burston Prime +3 +5 +8 +11 +14 +16 +19 +22 +24 +27 +30
Buzlok +5 +9 +14 +18 +23 +27 +32 +36 +41 +45 +50
Dera +3 +5 +8 +11 +14 +16 +19 +22 +24 +27 +30
Deth Machine Rifle +6 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Flux Rifle +12 +24 +36 +48 +60 +72 +84 +96 +108 +120 +132
Glaxion +18 +36 +54 +72 +90 +108 +126 +144 +162 +180 +198
Gorgon +5 +11 +16 +22 +27 +32 +38 +43 +49 +54 +59
Gorgon Wraith +5 +11 +16 +22 +27 +32 +38 +43 +49 +54 +59
Grakata +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Grinlok +0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4
Hind +4 +8 +12 +16 +20 +23 +27 +31 +35 +39 +43
Ignis +6 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Karak +2 +4 +5 +7 +9 +11 +13 +14 +16 +18 +20
Laser Rifle +0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Latron +1 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Latron Prime +1 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Latron Wraith +1 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +9 +10
MK1-Braton +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Mutalist Quanta +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Opticor +0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Paracyst +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Quanta +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Soma +6 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Soma Prime +12 +24 +36 +48 +60 +72 +84 +96 +108 +120 +132
Stinger +0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3
Supra +5 +11 +16 +22 +27 +32 +38 +43 +49 +54 +59
Sybaris +1 +1 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5 +6 +7
Synapse +6 +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Tetra +4 +7 +11 +14 +18 +22 +25 +29 +32 +36 +40
Tiberon +2 +4 +5 +7 +9 +11 +13 +14 +16 +18 +20

Lưu ý

  • Mod này chỉ giành riêng cho các loại súng trường(Rifle) và không thể dùng được với các loại cung(Bow) và các loại súng tỉa(Sniper Rifle).
  • Thời gian thay đạn bị tăng của mod này có thể được kháng gần hết bằng một cái Fast Hands rank5.
  • Có thể cộng dồn với Magazine WarpWildfire để tăng 116% số đạn trong băng súng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Burdened Magazine, bản sao mod này nhưng giành cho súng săn(Shotgun).
  • Tainted Clip, bản sao mod này nhưng giành cho súng lục(Pistol).
  • Magazine Warp, phiên bản mod thường chỉ tăng số đạn trong băng.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.