FANDOM


Tainted Clip là một Corrupted mod tăng số đạn trong băng của các loại súng lục(Pistol) trong khi đó giảm tốc độ thay đạn.

Thông số

Rank Số đạn trong băng Thời gian thay đạn Điểm Mod Conclave
0 +10% -5% 6 C1
1 +20% -10% 7 C1
2 +30% -15% 8 C1
3 +40% -20% 9 C1
4 +50% -25% 10 C1
5 +60% -30% 11 C1

Mức đạn được tăng

Với nhiều loại súng, chỉ cần tăng 5% số lương đạn trong băng là ta sẽ được 1 số không nguyên. Khi điều này xảy ra, số đạn thêm được sẽ làm tròn lên đến gần 0.5 nhất. Bảng sau cho thấy sự gia tăng cụ thể của từng vũ khí nhất định.

Rank 0(+10%) 1(+20%) 2(+30%) 3(+40%) 4(+50%) 5(+60%)
Súng lục thường
Acrid +2 +3 +5 +6 +8 +9
Angstrum +0 +1 +1 +1 +2 +2
Ballistica +2 +3 +5 +6 +8 +10
Bolto +2 +3 +5 +6 +8 +9
Brakk +1 +1 +2 +2 +3 +3
Bronco +0 +0 +1 +1 +1 +1
Bronco Prime +0 +1 +1 +2 +2 +2
Burst Laser +2 +3 +5 +6 +8 +9
Cestra +6 +12 +18 +24 +30 +36
Detron +1 +1 +2 +2 +3 +3
Embolist +10 +20 +30 +40 +50 +60
Furis +4 +7 +11 +14 +18 +21
Gammacor +5 +10 +15 +20 +25 +30
Kohmak +4 +8 +12 +16 +20 +24
Kraken +1 +3 +4 +6 +7 +8
Lato +2 +3 +5 +6 +8 +9
Lato Prime +2 +3 +5 +6 +8 +9
Lato Vandal +2 +3 +5 +6 +8 +9
Lex +1 +1 +2 +2 +3 +4
Lex Prime +1 +2 +2 +3 +4 +5
Magnus +1 +2 +2 +3 +4 +5
Mara Detron +1 +2 +2 +3 +4 +5
Marelok +1 +1 +2 +2 +3 +4
MK1-Furis +4 +7 +11 +14 +18 +21
Nukor +5 +10 +15 +20 +25 +30
Pyrana +1 +1 +2 +2 +3 +3
Rakta Ballistica +2 +4 +6 +8 +10 +12
Seer +1 +2 +2 +3 +4 +5
Sicarus +2 +3 +5 +6 +8 +9
Sicarus Prime +2 +4 +6 +8 +10 +12
Spectra +8 +16 +24 +32 +40 +48
Stug +2 +4 +6 +8 +10 +12
Synoid Gammacor +15 +30 +45 +60 +75 +90
Tysis +2 +3 +5 +6 +8 +9
Vasto +1 +1 +2 +2 +3 +4
Vasto Prime +1 +1 +2 +2 +3 +4
Vaykor Marelok +1 +2 +3 +4 +5 +6
Viper +1 +3 +4 +6 +7 +8
Súng lục kép
Afuris +7 +14 +21 +28 +35 +42
Akbolto +3 +6 +9 +12 +15 +18
Akbronco +0 +1 +1 +2 +2 +2
Akbronco Prime +1 +1 +2 +2 +3 +4
Aklato +3 +6 +9 +12 +15 +18
Akmagnus +2 +3 +5 +6 +8 +10
Aklex +1 +2 +4 +5 +6 +7
Akstiletto +3 +6 +8 +11 +14 +17
Akvasto +1 +2 +4 +5 +6 +7
AkZani +10 +20 +30 +40 +50 +60
Dex Furis +10 +20 +30 +40 +50 +60
Dual Cestra +10 +20 +30 +40 +50 +60
Secura Dual Cestra +10 +20 +30 +40 +50 +60
Telos Akbolto +3 +6 +9 +12 +15 +18
Twin Gremlins +3 +6 +9 +12 +15 +18
Twin Vipers +3 +6 +9 +12 +15 +18
Twin Wraith Vipers +4 +8 +12 +16 +20 +24
Ném
Castanas +0 +0 +1 +1 +1 +1
Despair +1 +2 +3 +4 +5 +6
Hikou +2 +4 +6 +8 +10 +12
Hikou Prime +3 +5 +8 +10 +13 +16
Kunai +1 +2 +3 +4 +5 +6
MK1-Kunai +1 +2 +3 +4 +5 +6
Sancti Castanas +0 +0 +1 +1 +1 +1

Lưu ý

  • Mod này có thể cộng dồn với Ice StormSlip Magazine để tăng 230% số đạn trong băng súng.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Tainted Mag, bản sao mod này nhưng giành cho súng trường(Rifle).
  • Burdened Magazine, bản sao mod này nhưng giành cho súng săn(Shotgun).
  • Slip Magazine, phiên bản mod thường chỉ tăng số đạn trong băng.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.