FANDOM


Mod Streamline có công dụng tăng Power Efficiency của kỹ năng Warframe.

Stats

Rank Power Efficiency Cost Conclave
0 +5% 4 C8
1 +10% 5 C8
2 +15% 6 C11
3 +20% 7 C14
4 +25% 8 C17
5 +30% 9 C20
Số năng lượng tốn Unranked Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5
100 Power 95 90 85 80 75 70
75 Power 71.25 67.5 63.75 60 56.25 52.5
50 Power 47.5 45 42.5 40 37.5 35
35 Power 33.25 31.5 29.75 28 26.25 24.5
25 Power 23.75 22.5 21.25 20 18.75 17.5
10 Power 9.5 9 8.5 8 7.5 7
5 Power 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5

Ghi chú

  • Update 8.2 chuyển bảng giá trị thay đổi của Streamline thành một đờng thẳng thay vì cong.
  • Có thể đạt tối đa 75% power efficiency nếu được sử dụng chung với Fleeting Expertise.
  • Vì đây là mod sử dụng cho kỹ năng của Warframe nên nó sẽ không giảm năng lượng cho Channeling
  • Mod này có phiên bản Primed chưa được thêm vào game với maxrank power efficiency tới 55%

Gallery

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.