FANDOM


Stormbringer mod thêm sát thương Electricity b Electricity cho vũ khí với 15% mỗi rank và tối đa 90% tại Rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C20
1 +30% 7 C20
2 +45% 8 C25
3 +60% 9 C30
4 +75% 10 C35
5 +90% 11 C40

Damaged

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C20
1 +20% 5 ---
2 +30% 6 ---
3 +40% 7 ---

Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.