FANDOM


Staggering Shield là một Warframe Augment Mod của Mesa làm cho đạn phản lại từ skill Shatter Shield có thể khiến kẻ địch bị choá.ng

Thông số

Rank Tỉ lệ Capacity tốn Conclave
0 30% 6 C5
1 35% 7 C5
2 40% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách lấy

  • Đạt đến rank General đối với hệ Syndicate Steel Meridian, hoặc rank Exalted với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Hiệu ứng gây choáng sẽ được thể hiện giống như hiệu ứng Impact b.svg Impact.

Minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.