FANDOMSpeed Drift là một Exilus mod tăng tốc độ chạy và giảm thời gian dùng kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Tốc độ chạy Tốc độ dùng skill Điểm mod Conclave
0 +2% +2.5% 4 C5
1 +4% +5% 5 C5
2 +6% +7.5% 6 C6
3 +8% +10% 7 C8
4 +10% +12.5% 8 C9
5 +12% +15% 9 C10

Cách lấy

Xem thêm

  • Rush, một mod thường cũng tăng tốc độ chạy.
  • Armored Agility. một Nightmare mod tăng tốc độ chạy và Armor.
  • Sprint Boost, một Aura tăng tốc độ chạy cho tất cả người chơi trong team.
  • Natural Talent, một mod thường cũng giảm thowig gian dùng kỹ năng.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.