Smoke Shadow Warframe Augment Mod cho kỹ năng Smoke Screen của Ash cho phép Ash tàng hình cùng với các đồng mình của mình.

Thông số

Rank Thời lượng Cost Conclave
0 2s 6 C5
1 4s 7 C5
2 6s 8 C8
3 8s 9 C10

Cách lấy

 • Mod này có thể được nhận khi đạt rank Maxim khi chọn Arbiters of Hexis, hoặc rank Exalted nếu chọn Red Veil, và cần ReputationLargeBlack.png‍25,000 để được nhận.

Lưu ý

 • Smoke Screen sẽ giúp đồng minh cách 5 meters tàng hình một vài giây. (Đồng đội phải ở trong tầm của kỹ năng để được nhận hiệu ứng tàng hình, sau khi dùng kỹ năng trên thì đồng đội có thể di chuyển xa hơn mà vẫn giữ khả năng tàng hình.)
  • Ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Tầm ảnh hưởng tới đồng đội không bị ảnh hưởng bởi Power Range. Điều này có nghĩa là các cách build tập trung vào độ dài của kỹ năng (khi sử dụng Narrow Minded) sẽ không bị ảnh hưởng xấu từ hiệu ứng giảm tầm kỹ năng của nó. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ giảm tầm làm choáng của Smoke Screen.
  • Độ dài hiệu ứng tàng hình cho đồng minh không phụ thuộc vào rank của kỹ năng Smoke Screen. Nếu kỹ năng Smoke Screen của Ash có rank thấp hơn Smoke Shadow, nó có thể được sử dụng lần nữa trước khi mất đi hiệu ứng của Smoke Shadow, và hiệu ứng tàng hình của đồng minh có thể được làm mới trước khi mất đi hiệu ứng đó.
 • Đồng minh được tàng hình nhờ hiệu ứng này không thể bị mất tàng hình khi chạm bong bóng của Nullifier hay Dispel
 • Đồng minh được lợi từ Stealth Damage Multipliers khi tấn công cận chiến mà vẫn trong trạng thái tàng hình của mod này.
 • Đồng minh được lợi từ hiệu ứng này bao gồm cả NPC (ví dụ Syndicate Operatives, mục tiêu giải cứu, vân vân...).

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.