FANDOM


Smite InfusionWarframe Augment Mod cho Oberon cho phép Smite cast lên đồng minh, tạm thời nhận thêm được sát thương Radiation b Radiation với tất cả các đòn tấn công.

Chỉ số

Rank Radiation Damage Duration Cost Conclave
0 50% 28 6 C5
1 65% 32 7 C5
2 80% 36 8 C8
3 100% 40 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.