Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

SingularityWarframe Augment Mod dành cho Nyx Absorb trong PvP tạo ra một vòng tròn sau mỗi 3s kể kéo kẻ địch đến gần bán kính của Singularity.

Chỉ số

Rank Ring Pulse Range Cost Conclave
0 ? ? 6 C5
1 ? ? 7 C5
2 ? ? 8 C8
3 3 sec 15m 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack.png‍25,000 .
Conclave Sigil Black.png ConclavePvPTeshin