FANDOM


Signal FlarePvP Warframe Augment Mod cho Excalibur Radial Blind đánh dấu tạm thời kẻ địch đã bị blinded trên minimap.

Chỉ số

Rank Seconds marked for Cost Conclave
0 3 6 C5
1 6 7 C5
2 9 8 C8
3 12 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.