FANDOM


Shred là một Nightmare mod tăng tốc độ bắn của vũ khí (x2 lần đối với bow) và công thêm 1.2 mét Punch Through cho các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Tốc Độ Bắn (Rifles) Tốc Độ Bắn (Bows) Punch Through (m) Điểm Mod Conclave
0 +5% +10% +0.2m 6 C5
1 +10% +20% +0.4m 7 C5
2 +15% +30% +0.6m 8 C6
3 +20% +40% +0.8m 9 C8
4 +25% +50% +1.0m 10 C9
5 +30% +60% +1.2m 11 C10
Mức độ xuyên thấu
Punch Through +0.2 +0.4 +0.6 +0.8 +1.0 +1.2
Đứng 2 chân 0 0 1 1 1-2 2
Đứng 4 chân 0 0 0 0 0-1 1

Dữ liệu có thể thay đổi do tư thế người bắn.

Cách lấy

 • Từng là phần thưởng từ Operation Arid Fear cho những ai có được 1 điểm hoặc hơn.
 • Hiện tại là phần thưởng cuối nhiệm vụ Nightmare lấy được sau khi hoàn thành.
 • Đôi khi được lên làm phần thưởng trong Alert.

Lưu ý

 • Mod có thể cộng dồn với Metal Auger, tăng khả năng punch through lên 3.3 mét.
 • Mặc dù Metal Auger được buff vào udpateUpdate 11.0, Shred vẫn hiệu quả hơn với 1.2m punch-through chi với 11 điểm mod, và còn thêm hiệu ứng +10% tốc độ bắn.
 • Tốc độ bắn được tăng cũng ảnh hưởng tới tốc độ nạp của nhiều vũ khí và tốc độ giương cung.
  • Bow(cung) được hưởng 2 lần tăng tốc đặn so với các loại vu~ khí chính khác.

Bộ sưu tập

Xem thêm

 • Metal Auger, thêm punch through cho rifles
 • Seeking Force, thêm punch through cho shotguns
 • Seeking Fury, thêm punch through và giảm thời gian nạp đạn cho shotguns
 • Seeker, thêm punch through cho pistols
 • Power Throw, thêm punch through cho melee ném được
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.