FANDOM


Shock Absorbers là một Exilus mod giúp giảm tổn thương của Warframe khi bị đốn ngã(Knockdown).

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +5% 4 C1
1 +10% 5 C1
2 +15% 6 C1
3 +20% 7 C1

Ngoài lề

  • Từng hiện ảnh của mod Steel Fiber, sau update9.7, Shock Absorbers mới có ảnh riêng.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.