FANDOMShield of ShadowsWarframe Augment Mod cho phép Nekros chuyển phần trăm sát thương nhận được để kích hoạt Shadows of the Dead tay sai trong phạm vi 50m.

Chỉ số

Rank Damage transfer Cost Conclave
0 3% 6 C5
1 4% 7 C5
2 5% 8 C8
3 6% 9 C10

Cách kiếm

 • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ Partner của The Perrin Sequence hoặc Exalted Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

 • Mỗi ảo ảnh liên kết với Nekros sẽ nhận phần trăm sát thương thay hắn. Tổng số lượng sát thương giảm được xác định bởi số lượng ảo ảnh liên kết với hắn .
  • Phần trăm sát thương chuyển đi không ảnh hưởng bởi Power Strength. Tuy nhiên, vì số lượng ảo ảnh tỷ lệ với Power Strength , nó có thể tăng tổng lượng sát thương bị phân tán.
  • Lên đến tối đa 90% tổng lượng sát thương giảm thiểu có thể đạt được ít nhất 15 ảo ảnh trong phạm vi hoạt động. Power Strength nên tăng ít nhất 115% (tổng 215%) để đạt được số lượng đó.
  • Phạm vi liên kết ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Trong khi Shadows of the Dead hoạt động, Nekros liên kết với tất cả các ảo ảnh của hắn trong phạm vi hoạt động thông qua các sợi dây năng lượng - có màu như màu năng lượng mà người chơi chọn.
 • Khi được liên kết, Nekros sẽ có được khả năng miễn nhiễm các đòn đánh ngã.
 • Giảm sát thương chỉ bắt đầu vào đoạn cuối animation khi cast Shadows of the Dead, khi các ảo ảnh xuất hiện Nekros sẽ liên kết trực tiếp với chúng.

Các lỗi

 • Một hoặc hai đường liên kết có thể được kéo dài và vượt ra ngoài phạm vi giới hạn so với bảng build hiện tại của bạn, ví dụ bạn được liên kết với một ảo ảnh hơn 100m cho dù bảng build của bạn giảm phạm vi. Tuy nhiên việc này sẽ chấm dứt sau khi ảo ảnh mà bạn đang liên kết chết đi.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.