FANDOM


Shield TransferenceWarframe Augment Mod dành cho Shield Polarize của Mag's mang đến cho Mag Overshields bằng với tỷ lệ phần trăm rút được từ khiên của kẻ thù.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 12.5% 6 C3
1 25% 7 C3
2 32.5% 8 C4
3 50% 9 C5

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Partner của The Perrin Sequence hoặc cấp Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Lượng Overshield được tạo ra với một lần cast Shield Polarize được dựa trên tổng số lượng khiên mà loại bỏ được từ các kẻ địch bị ảnh hưởng.
  • Giống như tiêu chuẩn của overshield, Shield Transference chỉ có thể tạo lên đến 1,200 điểm overshield.
  • Overshield có thể được cung cấp bằng cách liên tiếp cast Shield Polarize hoặc bằng cách sử dụng Team Shield Restores.
  • Không bị ảnh hưởng bởi Nullifier Crewman.
  • Cho dù không có kẻ địch để rút khiên, Mag vẫn có thể nhận được Overshield nếu khiên của nàng đầy hoặc gần đầy. Lượng Overshield tạo được mặc định là 50, và dường như bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Được dùng để tạo một hiệu ứng bong bóng xung quanh Mag, nhưng đã bị loại bỏ không lý do.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.