FANDOM


Shield OverloadWarframe Augment Mod dành Mag Shield Polarize trong PvP tăg thời gian hồi shields của đối thủ bắt đầu bị đánh .

Chỉ số

Rank Shields down for Cost Conclave
0 2.25s 6 C5
1 4.5s 7 C5
2 6.75s 8 C8
3 9s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest trong Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.