FANDOM


Savage Silence là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Silence của Banshee ; làm tăng sát thương Finisher khi sử dụng.

Thông số

Rank Hiệu quẩ Tiêu tốn Capacity Conclave
0 150% 6 C5
1 200% 7 C7
2 250% 8 C9
3 300% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp độ Partner của The Perrin Sequence, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

Media

  • -60% Power Strength
  • 111% Power Strength
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.