FANDOM


Sapping ReachWarframe Augment Mod dành cho Mag Pull trong PvP cướp năng lượng từ đối thủ.

Chỉ số

Rank Energy stolen Cost Conclave
0 6.25 6 C5
1 12.5 7 C5
2 18.75 8 C8
3 25 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.