FANDOM


RumbledWarframe Augment Mod cho Rumblers của Atlas trong PvP biến đổi Atlas thành một Rumbler nhận thêm giáp và hấp thụ sát thương.

Chỉ số

Rank Damage Absorption Cost Conclave
0 125 6 C5
1 250 7 C5
2 375 8 C8
3 500 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest trong Conclave và tốn ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.