FANDOM


Rift TorrentWarframe Augment Mod của Limbo dành cho Rift Surge tăng sát thương cộng thêm với mỗi kẻ địch đi vào Rift Plane.

Chỉ số

Rank Damage Bonus Cost Conclave
0 5% 6 C5
1 10% 7 C5
2 15% 8 C8
3 20% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.