FANDOM


The Retribution là một Exilus mod thêm khả năng làm kẻ địch bị dính Electricity b Electricity Proc khi chúng tấn công Warframe bằng Melee.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +15% 6 C3
1 +30% 7 C3
2 +45% 8 C4
3 +60% 9 C5

Lưu ý

  • Ở rank cao nhất, mod sẽ làm kẻ địch đính 80 dmg Electricity b Electricity với 10% khả năng Proc.
  • Khi dùng trong dual ở dojo, mod này sẽ làm người chơi khác dính 80-360 dmg khi họ dùng Melee.
  • Kẻ địch bị stun bởi Proc điện của mod này sẽ mở Finisher cho người chơi.
  • Mod sẽ không hoạt động nếu người chơi block bằng Melee.
  • Mod cũng sẽ không hoạt động nếu người chơi không bị tấn công vào Shield, Vd: khi người chơi dùng Iron Skin hoặc Hysteria thì mod sẽ không thể kích hoạt được.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.