FANDOM


Research là quá trình sử dụng nguyên liệu để nghiên cứu ra các vũ khí, trang bị và vật phẩm hỗ trợ đặc biệt. Clan cần phải xây dựng Oracle Room trước khi có thể xây các phòng nghiên cứu khác. Mỗi phòng nghiên cứu tượng trưng cho mỗi mảng chính khác nhau và có cấu trúc khác nhau. Tất cả các dự án nghiên cứu thường tốn từ 36-72 giờ, một khi nghiên cứu hoàn tất thì các Tenno có thể mua Blueprints từ Phòng nghiên cứu.

Số lượng tài nguyên sử dụng cho nghiên cứu luôn dao động và phụ thuộc vào cấp Clan. Ghost, Shadow, Storm, Mountain và Moon clans sẽ có số lượng thành viên tối đa khác nhau do đó nên số lượng tài nguyên cũng tăng theo. Danh sách sau được tính dựa trên cấp Clan thấp nhất là Ghost:

  • Ghost: Số lượng gốc
  • Shadow: Gấp 3 lần Ghost
  • Storm: Gấp 10 lần Ghost
  • Mountain: Gấp 30 lần Ghost
  • Moon: Gấp 100 lần Ghost

Bio Lab New
Vật phẩm Tài Nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Mutagen Mass
Mutagen Mass
MutagenSample64 Mutagen Sample || 5 72 Giờ None
Circuits64 Circuits || 150
NanoSpores64 Nano Spores || 500
Plastids64 Plastids || 100
Credits64 Credits || 5,000
InfestedLongGunTwo
Phage
MutagenSample64 Mutagen Sample || 10 72 Giờ Mutagen Mass
Mutagen Mass
Plastids64 Plastids || 200
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 750
Salvage64 Salvage || 550
Credits64 Credits || 7,500
GrineerGrenadeLauncher
Torid
MutagenSample64 Mutagen Sample || 10 72 Giờ Mutagen Mass
Mutagen Mass
Circuits64 Circuits || 200
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 400
Credits64 Credits || 5,000
TeamHealRestore
Medium Team
Heal Restore
MutagenSample64 Mutagen Sample || 30 72 Giờ Mutagen Mass
Mutagen Mass
Circuits64 Circuits || 200
NanoSpores64 Nano Spores || 1,250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 700
Credits64 Credits || 5,000
Acrid2
Acrid
MutagenSample64 Mutagen Sample || 10 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher
Torid
Ferrite64 Ferrite || 150
NanoSpores64 Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 7,500
HealthTotemMediumBundle
Medium Team
Heal Restore x 10
MutagenSample64 Mutagen Sample || 30 72 Giờ TeamHealRestore
Medium Team
Heal Restore
Circuits64 Circuits || 200
NanoSpores64 Nano Spores || 1,250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 700
Credits64 Credits || 5,000
DualInfestedAxes
Dual Ichor
MutagenSample64 Mutagen Sample || 25 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher
Torid
Circuits64 Circuits|| 400
NanoSpores64 Nano Spores|| 9,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle|| 800
Credits64 Credits || 5,000
DEScoliac2
Scoliac
MutagenSample64 Mutagen Sample || 25 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher
Torid
Plastids64 Plastids || 400
NanoSpores64 Nano Spores || 9000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 8000
Credits64 Credits || 5,000
InfestedPistol
Embolist
MutagenSample64 Mutagen Sample|| 30 72 Giờ Acrid2
Acrid
Circuits64 Circuits|| 400
NanoSpores64 Nano Spores|| 4,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle|| 800
Credits64 Credits || 5,000
PetDjinn
Djinn
MutagenSample64 Mutagen Sample || 60 72 Giờ DualInfestedAxes
Dual Ichor
Circuits64 Circuits || 800
NanoSpores64 Nano Spores || 9,500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 1,200
Credits64 Credits || 5,000
DEMios
Mios
MutagenSample64 Mutagen Sample || 30 72 Giờ DEScoliac2
Scoliac
Plastids64 Plastids || 400
NanoSpores64 Nano Spores || 9,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 800
Credits64 Credits || 5,000
PunctureGlaive
Cerata
MutagenSample64 Mutagen Sample || 25 72 Giờ DEScoliac2
Scoliac
Plastids64 Plastids || 600
Cryotic Cryotic || 1,200
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 800
Credits64 Credits || 5,000
InfCrpShockSwarm
Mutalist Quanta
MutagenSample64 Mutagen Sample || 30 72 Giờ InfestedPistol
Embolist
Circuits64 Circuits || 400
NanoSpores64 Nano Spores || 4,000
Ferrite64 Ferrite || 800
Credits64 Credits || 5,000
U10InfPrimary
Synapse
MutagenSample64 Mutagen Sample || 65 72 Giờ InfestedPistol
Embolist
Circuits64 Circuits || 800
NanoSpores64 Nano Spores || 3,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 1,200
Credits64 Credits || 5,000
InfQuantaRifle
Paracyst
MutagenSample64 Mutagen Sample || 30 72 Giờ U10InfPrimary
Synapse
Circuits64 Circuits || 40
NanoSpores64 Nano Spores || 4,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 800
Credits64 Credits || 5,000

Chem Lab New
Vật phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Detonite Injector
Detonite Injector
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 5 72 Giờ None
Ferrite64 Ferrite || 200
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 250
Plastids64 Plastids || 100
Credits64 Credits || 5,000
GrnJetPwrPolearm
Jat Kittag
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 96 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
Ferrite64 Ferrite || 400
Plastids64 Plastids || 150
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 5,000
TeamAmmoRestore
Medium Team
Ammo Restore
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 35 72 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
Ferrite64 Ferrite || 400
Plastids64 Plastids || 300
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 600
Credits64 Credits || 5,000
GrineerFlameThrower
Ignis
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
Ferrite64 Ferrite || 400
Plastids64 Plastids || 150
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 5,000
GrineerLeverActionPistol
Marelok
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Salvage64 Salvage || 650
AlloyPlate64 Alloy Plate || 120
Credits64 Credits || 5,000
DEGrinlok
Grinlok
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Ferrite64 Ferrite || 400
AlloyPlate64 Alloy Plate || 150
Credits64 Credits || 5,000
GrnGorgSniperRifle
Buzlok
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 60 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
Salvage64 Salvage || 500
Circuits64 Circuits || 150
ControlModule64 Control Module || 10
Credits64 Credits || 5,000
GrineerMicrowaveGun
Nukor
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ None
Salvage64 Salvage || 550
Morphics64 Morphics || 2
Rubedo64 Rubedo || 115
Credits64 Credits || 5,000
GrnTridentWeapon
Sydon
DENitainExtract Nitain Extract || 5 72 Giờ Detonite Injector
Detonite Injector
Ferrite64 Ferrite || 16,500
AlloyPlate64 Alloy Plate || 12,000
Rubedo64 Rubedo || 4,650
Credits64 Credits || 5,000
AmmoTotemMediumBundle
Medium Team
Ammo Restore x 10
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 35 72 Giờ TeamAmmoRestore
Medium Team
Ammo Restore
Ferrite64 Ferrite || 400
Plastids64 Plastids || 300
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 600
Credits64 Credits || 5,000
GrnWindUpPistol
Kohmak
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ GrineerLeverActionPistol
Marelok
Ferrite64 Ferrite || 400
Plastids64 Plastids || 500
Gallium64 Gallium || 2
Credits64 Credits || 5,000
OgrisNew
Ogris
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ GrineerFlameThrower
Ignis
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 150
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 7,500
GrnAntiAirGun
Grattler
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ OgrisNew
Ogris
Salvage64 Salvage || 540
Oxium64 Oxium || 390
Rubedo64 Rubedo || 210
Credits64 Credits || 7,500
GrnArchHand
Knux
Tellurium64 Tellurium || 10 72 Giờ OgrisNew
Ogris
Cryotic Cryotic || 20,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 10,000
Plastids64 Plastids || 5,000
Credits64 Credits || 75,000
RegorAxeShield
Ack & Brunt
DetoniteAmpule64 Detonite Ampule || 10 72 Giờ OgrisNew
Ogris
Salvage64 Salvage || 620
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 400
Rubedo64 Rubedo || 240
Credits64 Credits || 7,500

Energy Lab New
Vật Phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Fieldron
Fieldron
FieldronSample64 Fieldron Sample || 16 72 Giờ None
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Rubedo64 Rubedo || 100
Credits64 Credits || 5,000
DualCorpusMinigun
Dual Cestra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Salvage64 Salvage || 400
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Circuits64 Circuits || 150
Credits64 Credits || 8,000
TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
FieldronSample64 Fieldron Sample || 25 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Rubedo64 Rubedo || 80
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
TeamShieldRestore
Medium Team
Shield Restore
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Rubedo64 Rubedo || 100
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
Corpuspolearm
Serro
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ
Circuits64 Circuits || 100
Salvage64 Salvage || 500
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
Credits64 Credits || 5,000
Prova8point2
Prova
FieldronSample64 Fieldron Sample || 16 72 Giờ Fieldron
Fieldron
NanoSpores64 Nano Spores || 1,500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 600
Rubedo64 Rubedo || 300
Credits64 Credits || 15,000
SyringeStandardFull
Antiserum
Injector
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 5 phút TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
Actuator Antiserum Injector Fragment || 600
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 400
Credits64 Credits || 5,000
EnergyTotemMediumBundle
Medium Team
Energy Restore x10
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
Rubedo64 Rubedo || 100
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
ShieldTotemMediumBundle
Medium Team
Shield Restore x10
FieldronSample64 Fieldron Sample || 25 72 Giờ TeamShieldRestore
Medium Team
Shield Restore
Rubedo64 Rubedo || 80
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
100px
Supra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2
Prova
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 10,000
CrpShockRifle
Quanta
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2
Prova
Salvage64 Salvage || 500
Circuits64 Circuits || 200
NeuralSensor64 Neural Sensors || 3
Credits64 Credits || 10,000
100px
Dera
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ Prova8point2
Prova
Circuits64 Circuits || 200
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 7,500
ChainLightningGunEdit
Amprex
FieldronSample64 Fieldron Sample || 15 72 Giờ 100px
Dera
Plastids64 Plastids || 350
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 350
Credits64 Credits || 7,500
Spectra
Spectra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 7 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64 Circuits || 350
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 350
Credits64 Credits || 7,500
Flux Rifle2
Flux Rifle
FieldronSample64 Fieldron Sample || 23 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64 Circuits || 1,050
NanoSpores64 Nano Spores || 2,250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 1,050
Credits64 Credits || 22,500
Lanka2
Lanka
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ 100px
Dera
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 15,000
CrpBFG
Opticor
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Lanka2
Lanka
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
Gallium64 Gallium || 1
Credits64 Credits || 10,000
CrpElectroMag
Staticor
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ ChainLightningGunEdit
Amprex
AlloyPlate64 Alloy Plate || 800
NanoSpores64 Nano Spores || 750
DENitainExtract Nitain Extract || 1
Credits64 Credits || 7,500
CrpFreezeRayRifle
Glaxion
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ ChainLightningGunEdit
Amprex
Circuits64 Circuits || 100
Cryotic Cryotic || 2,500
Gallium64 Gallium || 1
Credits64 Credits || 5,000
CrpSplitRifle
Convectrix
FieldronSample64 Fieldron Sample || 20 72 Giờ Lanka2
Lanka
NanoSpores64 Nano Spores || 1,300
Circuits64 Circuits || 450
Gallium64 Gallium || 12
Credits64 Credits || 10,000
PetCorpusMelee
Helios
FieldronSample64 Fieldron Sample || 7 72 Giờ Lanka2
Lanka
Oxium64 Oxium || 100
Ferrite64 Ferrite || 750
NanoSpores64 Nano Spores || 350

Tenno Lab New
Vật phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
FoundryVesselUpgradeFeatureItem

Landing Craft
Foundry Segment
Morphics64 Morphics || 2 72 Giờ None
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 5,000
Circuits64 Circuits || 1,600
Salvage64 Salvage || 6,000
Credits64 Credits || 20,000
IncubatorUpgradeSegment

Incubator
Upgrade Segment
Tellurium64 Tellurium || 2 72 Giờ None
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 5000
Cryotic Cryotic || 800
Oxium64 Oxium || 600
Credits64 Credits || 20,000
ArchwingSuitStealth
Itzal
Tellurium64 Tellurium || 2 72 Giờ None
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1
Fieldron64 Fieldron || 1
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1
Credits64 Credits || 10,000
GenericArchwingWings
Itzal Harness
Tellurium64 Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth
Itzal
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1
Ferrite64 Ferrite || 500
Oxium64 Oxium || 20
Credits64 Credits || 4,000
GenericArchwingSystems
Itzal Systems
Tellurium64 Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth
Itzal
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1
Salvage64 Salvage || 700
Oxium64 Oxium || 30
Credits64 Credits || 5,500
GenericArchwingHarness
Itzal Wings
Tellurium64 Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth
Itzal
Fieldron64 Fieldron || 1
Ferrite64 Ferrite || 600
Oxium64 Oxium || 5
Credits64 Credits || 4,500
Shee Cropped
Banshee
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1
Fieldron64 Fieldron || 1
OrokinCell64 Orokin Cell || 1
Credits64 Credits || 10,000
Chassis
Banshee Chassis
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ Shee Cropped
Banshee
ControlModule64 Control Module || 1
Ferrite64 Ferrite || 1,000
Rubedo64 Rubedo || 500
Credits64 Credits || 10,000
Helmet
Banshee Helmet
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1 72 Giờ Shee Cropped
Banshee
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
NanoSpores64 Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 10,000
Systems
Banshee Systems
Fieldron64 Fieldron || 1 72 Giờ Shee Cropped
Banshee
Morphics64 Morphics || 1
Salvage64 Salvage || 1,000
Plastids64 Plastids || 500
Credits64 Credits || 10,000
Zephyr
Zephyr
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1
Fieldron64 Fieldron || 1
Oxium64 Oxium || 200
Credits64 Credits || 10,000
Chassis
Zephyr Chassis
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ Zephyr
Zephyr
ControlModule64 Control Module || 1
Ferrite64 Ferrite || 1,000
Oxium64 Oxium || 20
Credits64 Credits || 10,000
Helmet
Zephyr Helmet
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1 72 Giờ Zephyr
Zephyr
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
NanoSpores64 Nano Spores || 1,000
Oxium64 Oxium || 20
Credits64 Credits || 10,000
Systems
Zephyr Systems
Fieldron64 Fieldron || 1 72 Giờ Zephyr
Zephyr
Morphics64 Morphics || 1
Salvage64 Salvage || 1,000
Oxium64 Oxium || 20
Credits64 Credits || 10,000
Volt
Volt
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1
Fieldron64 Fieldron || 1
OrokinCell64 Orokin Cell || 1
Credits64 Credits || 10,000
Chassis
Volt Chassis
MutagenMass64 Mutagen Mass || 1 72 Giờ Volt
Volt
ControlModule64 Control Module || 1
Ferrite64 Ferrite || 1,000
Rubedo64 Rubedo || 500
Credits64 Credits || 10,000
Helmet
Volt Helmet
DetoniteInjector64 Detonite Injector || 1 72 Giờ Volt
Volt
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
NanoSpores64 Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 10,000
Systems
Volt Systems
Fieldron64 Fieldron || 1 72 Giờ Volt
Volt
Morphics64 Morphics || 1
Salvage64 Salvage || 1,000
Plastids64 Plastids || 500
Credits64 Credits || 10,000
WukongIconNewLook
Wukong
DENitainExtract Nitain Extract || 5 72 Giờ None
Ferrite64 Ferrite || 25,000
Plastids64 Plastids || 9,000
OrokinCell64 Orokin Cell || 1
Credits64 Credits || 5,000
Chassis
Wukong Chassis
DENitainExtract Nitain Extract || 3 72 Giờ WukongIconNewLook
Wukong
ControlModule64 Control Module || 1
Ferrite64 Ferrite || 1,000
Rubedo64 Rubedo || 500
Credits64 Credits || 10,000
Helmet
Wukong Helmet
DENitainExtract Nitain Extract || 1 72 Giờ WukongIconNewLook
Wukong
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
NanoSpores64 Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 10,000
Systems
Wukong Systems
DENitainExtract Nitain Extract || 2 72 Giờ WukongIconNewLook
Wukong
Morphics64 Morphics || 1
Salvage64 Salvage || 1,000
Plastids64 Plastids || 500
Credits64 Credits || 10,000
ArchRailgun
Velocitus
ControlModule64 Control Module || 1 72 Giờ None
Salvage64 Salvage || 500
AlloyPlate64 Alloy Plate || 50
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 750
Credits64 Credits || 5,000
ArchRocketCrossbow
Fluctus
Oxium64 Oxium || 50 72 Giờ None
Gallium64 Gallium || 4
Salvage64 Salvage || 500
NanoSpores64 Nano Spores || 350
Credits64 Credits || 10,000
SomaDualKamas
Dual Raza
Gallium64 Gallium ||1 72 Giờ None
Salvage64 Salvage || 400
AlloyPlate64 Alloy Plate || 30
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 250
Credits64 Credits || 5,000
TaserStar
Castanas
ControlModule64 Control Module || 1 72 Giờ None
Salvage64 Salvage || 500
Circuits64 Circuits || 50
Ferrite64 Ferrite || 300
Credits64 Credits || 5,000
TennoSwordShield
Silva & Aegis
Salvage64 Salvage ||1500 72 Giờ None
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 1000
Morphics64 Morphics || 2
ArgonCrystal64 Argon Crystal || 2
Credits64 Credits || 20,000
TennoUzi
Akstiletto
Salvage64 Salvage || 500 72 Giờ None
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
AlloyPlate64 Alloy Plate || 50
Gallium64 Gallium || 1
Credits64 Credits || 5,000
AsymmetricBow
Daikyu
Neurode64 Neurodes || 1 72 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Salvage64 Salvage || 500
Rubedo64 Rubedo || 50
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 5,000
TnoCutlassAndPoignard
Nami Skyla
Neurode64 Neurodes || 1 48 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Rubedo64 Rubedo || 500
Ferrite64 Ferrite || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 5,000
Katana
Nikana
ArgonCrystal64 Argon Crystal || 1 48 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Oxium64 Oxium || 100
AlloyPlate64 Alloy Plate || 150
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 5,000
ParisScythe

Anku
Gallium64 Gallium || 1 48 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Circuits64 Circuits || 50
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Salvage64 Salvage || 500
Credits64 Credits || 5,000
SawnOffShotgun
Pyrana
ControlModule64 Control Module || 1 72 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Salvage64 Salvage || 500
AlloyPlate64 Alloy Plate || 50
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 5,000
TnoLeverActionRifle
Sybaris
Morphics64 Morphics || 1 72 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Salvage64 Salvage || 5,000
Rubedo64 Rubedo || 50
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 300
Credits64 Credits || 5,000
TnoPrmryXbow
Attica
Gallium64 Gallium || 1 72 Giờ TennoUzi
Akstiletto
Salvage64 Salvage || 300
Rubedo64 Rubedo || 50
Ferrite64 Ferrite || 800
Credits64 Credits || 5,000
U18throwingknives
Talons
ControlModule64 Control Module || 1 72 Giờ TaserStar
Castanas
Ferrite64 Ferrite || 650
Cryotic Cryotic || 300
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 400
Credits64 Credits || 5,000
FlowerPowerPolearm
Tonbo
Morphics64 Morphics || 1 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard
Nami Skyla
Ferrite64 Ferrite || 500
Oxium64 Oxium || 20
Plastids64 Plastids || 300
Credits64 Credits || 5,000
StalkerMios
Lacera
Morphics64 Morphics || 1 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard
Nami Skyla
Ferrite64 Ferrite || 600
Rubedo64 Rubedo || 80
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 450
Credits64 Credits || 5,000
TennoClaws
Venka
Gallium64 Gallium || 2 72 Giờ TnoLeverActionRifle
Sybaris
Salvage64 Salvage || 400
Plastids64 Plastids || 75
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 600
Credits64 Credits || 5,000
TnoNunchaku
Shaku
Neurode64 Neurodes || 10 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard
Nami Skyla
Ferrite64 Ferrite || 17,500
Plastids64 Plastids || 5,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 11,000
Credits64 Credits || 5,000

OrokinLabU15

Vật phẩm Tài nguyen/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
BasicSolarRail
Solar Rail
Tower Class
Research
AlloyPlate64 Alloy Plate || 500 24 Giờ None
Circuits64 Circuits || 600
Ferrite64 Ferrite || 750
Forma64 Forma || 1
Credits64 Credits || 10,000
SpecterBronze
Vapor Specter
Regiment
Salvage64 Salvage || 5,000 72 Giờ None
NanoSpores64 Nano Spores || 5,000
Ferrite64 Ferrite || 5,000
Forma64 Forma || 1
Credits64 Credits || 10,000
SpecterSilver
Phase Specter
Regiment
AlloyPlate64 Alloy Plate || 500 72 Giờ SpecterBronze
Vapor Specter
Regiment
Circuits64 Circuits || 600
NanoSpores64 Nano Spores || 7,500
ArgonCrystal64 Argon Crystal || 1
Credits64 Credits || 10,000
SpecterGold
Force Specter
Regiment
AlloyPlate64 Alloy Plate || 500 72 Giờ SpecterSilver
Phase Specter
Regiment
Circuits64 Circuits || 600
Ferrite64 Ferrite || 750
Forma64 Forma || 1
Credits64 Credits || 15,000
SpecterPlatinum
Cosmic Specter
Regiment
AlloyPlate64 Alloy Plate || 5,000 72 Giờ SpecterGold
Force Specter
Regiment
NanoSpores64 Nano Spores || 6,000
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 750
ArgonCrystal64 Argon Crystal || 1
Credits64 Credits || 20,000

Ghi chú

  • Các vật phẩm đã được nghiên cứu sẽ không biến mất khi phá phòng và không cần nghiên cứu lại sau khi xây lại.

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.