FANDOM


Regen cho phép Sentinels hồi sinh một lần nếu bị giết trong nhiệm vụ. Mod này thật ra không hồi sinh Sentinels mà hồi phục một lượng máu nhất định khi máu Sentinels về 0.

Stats

Rank Máu sau hồi sinh Tốn Conclave
0 +58% 2 C10
1 +67% 3 C10
2 +75% 4 C10
3 +83% 5 C10
4 +92% 6 C10
5 +100% 7 C10
.

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.