FANDOM


Reflection mod tăng sát thương dội lại khi chắn đòn lúc channel lên kẻ tấn công.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +16% 2 C1
1 +32% 3 C1
2 +48% 4 C1
3 +64% 5 C2
4 +80% 6 C2
5 +96% 7 C3

Notes

  • Đượcthêm vào Update 10.0.
  • Reflection có thể kết hợp với mod hoặc kĩ năng có khả năng tự chắn đòn, như là Reflex GuardExalted Blade.
  • Do level scaling tăn lượng health của kẻ địch nhanh hơn so với damage của chúng, hiệu suất của mod này yêu hơn khi lên missions cấp độ cao.
  • Tấn công sát thương Magnetic b Magnetic có thể bị block và dội lại, nhưng procs sẽ vẫn rút năng lượng.
  • Không chặn được khả năng gây loạng choạng của Rollers.
  • Có thể chặn và dội lại Toxin b Toxin auras.[bug]

Gallery

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.