FANDOM


Redirection tăng chỉ số vòng bảo vệ tối đa của Warframe. Đây là Mod được tặng cho người chơi sau khi kích hoạt được Mod console Liset.

Rank (Cấp độ) Chỉ số thêm Điểm Mod Conclave
0 +40% 4 C10
1 +80% 5 C10
2 +120% 6 C13
3 +160% 7 C17
4 +200% 8 C20
5 +240% 9 C23
6 +280% 10 C27
7 +320% 11 C30
8 +360% 12 C33
9 +400% 13 C37
10 +440% 14 C40
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.