FANDOM


Recharge BarrierPvP Warframe Augment Mod dành cho Volt Electric Shield làm hồi shields của đồng minh khi họ đi qua.

Chỉ số

Rank Shields restored Cost Conclave
0 25 6 C5
1 50 7 C5
2 75 8 C8
3 100 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.