FANDOM


The Rapid Resilience giảm thời gian hiệu ứng procs lên người chơi.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 -12.5% 6 C8
1 -25% 7 C8
2 -37.5% 8 C11
3 -50% 9 C14
4 -62.5% 10 C17
5 -75% 11 C20

Ghi chú

  • Nếu người chơi chịu sát thương proc Heat b Heat, Slash b.svg Slash, hoặc Toxin b Toxin, mod này sẽ giảm tổng thể sát thương nhận.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.