FANDOM


Radiant Finish là một Warframe Augment Mod dùng cho Excalibur có tác dụng làm tăng lượng damage finishers khi tấn công kẻ địch đang dính hiệu ứng mù từ skill Radial Blind.

Chỉ số

Rank Damage Multiplier Cost Conclave
0 150% 6 C5
1 200% 7 C5
2 250% 8 C8
3 300% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian hoặc rank Maxim đối với hệ Arbiters of Hexis, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Lượng damage cộng dồn sẽ ảnh hưởng bởi Power Strength.

Minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.