FANDOM


Push & PullWarframe Augment Mod dành cho Metamorphosis của Equinox trong PvP làm cho kẻ địch trong 6m choáng váng khi ở dạng ngày, hoặc đánh gục chúng khi đang chuyển sang dạng đêm.

Chỉ số

Rank Stagger/Knockdown Radius Cost Conclave
0 1.5m 6 C5
1 3m 7 C5
2 4.5m 8 C8
3 6m 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.