FANDOM


Purifying FlamesPvP Warframe Augment Mod cho Ember Fire Blast khiến cho đồng khi tiến vào lửa được loại bỏ debuff.

Chỉ số

Rank Debuffs Removed Cost Conclave
0 1 6 C5
1 2 7 C5
2 3 8 C8
3 4 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest trong Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.