FANDOM


Purging SlashWarframe Augment Mod dành cho Excalibur Slash Dash trong PvP mà loại bỏ debuffs của đồng mình và hồi shields của họ khi bị vào trong Slash Dash.

Chỉ số

Rank Debuffs removed Shields restored Cost Conclave
0 1 25 6 C5
1 2 50 7 C5
2 3 75 8 C8
3 4 100 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest trong Conclave với ReputationLargeBlack‍25,000.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.