FANDOM


Provoked tăng sát thương Warframe gây ra khi đang bleedout.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C5
1 +20% 5 C5
2 +30% 6 C6
3 +40% 7 C6
4 +50% 8 C7
5 +60% 9 C7
6 +70% 10 C8
7 +80% 11 C8
8 +90% 12 C9
9 +100% 13 C9
10 +110% 14 C10

Ghi chú

  • Được thêm vào Update 10.0.
  • Ảnh hưởng tất cả sát thương nguồn từ bất kì Warframe dưới ảnh hưởng của mod.
    • Chỉ có thể sử dụng vũ khí phụ khi bị đánh ngã.
    • Ảnh hưởng đến rút máu của nội tại Undying Inaros khi hắn bất lực, cho phép hắn hồi phục nhanh hơn.
  • Đặc biệt hiệu qủa khi sử dụng kĩ năng có thể gây sát thương cho dù bị đánh ngã , như Antimatter Drop, Molecular Prime, World On Fire, Hallowed Ground, Etc.
  • Hoạt động đặc biệt tốt với Undying Will.

Gallery

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.