FANDOM


Prism GuardWarframe Augment Mod cho Mirage Prism trong PvP khiến cho Prism đi theo bên trên nàng.

Chỉ số

Rank Follow Duration Cost Conclave
0 1 sec 6 C5
1 2 sec 7 C5
2 3 sec 8 C8
3 4 sec 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.