FANDOM


Primed Flow là phiên bản Primed của Flow, tăng tối đa lượng dự trữ Energy của Warframe.

Stats

Rank Effect Cost Conclave
0 +25% 4 C8
1 +50% 5 C8
2 +75% 6 C9
3 +100% 7 C10
4 +125% 8 C12
5 +150% 9 C13
6 +175% 10 C14
7 +200% 11 C16
8 +225% 12 C17
9 +250% 13 C19
10 +275% 14 C20
Base Energy totals for unranked and rank 30 Warframes
100 (150) 125 (175) 150 (200) 175 (225) 200 (250) 225 (275) 250 (300) 275 (325) 300 (350) 325 (375) 350 (400) 375 (425)
150 (225) 187 (262) 225 (300) 262 (337) 300 (375) 337 (412) 375 (450) 412 (487) 450 (525) 487 (562) 525 (600) 562 (637)
175 (262) 218 (306) 262 (350) 306 (393) 350 (437) 393 (481) 437 (525) 481 (568) 525 (612) 568 (656) 612 (700) 656 (743)
200

(300)

250

(350)

300

(400)

350

(450)

400

(500)

450

(550)

500

(600)

550

(650)

600

(700)

650

(750)

700

(800)

750

(850)

Acquisition

  • Mod này có thể mua unranked từ Baro Ki'Teer với giá 110,000‍ Credits64PrimeBucks‍350. Hãy ghi nhớ rằng kho hàng của Baro Ki'Teer thay đổi nên mod này sẽ không xuất hiện thường xuyên.

Ghi chú

  • Primed Flow về cơ bản là mod Flow với độ hiếm là Legendary và thêm 5 rank. Nó được coi là giống với phiên bản Rare của nó, vì thế hai mod này không thể được lắp vào cùng nhau. Tuy nhiên, chúng khác nhau trong mục Duplicate nếu bạn dùng nó để Fusion.
  • Mod này cần nhiều Fusion để lên cấp hơn các Rare mod vì độ hiếm Legendary của.

Media

Patch History

See also

  • Flow, the normal version.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.